Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich – ul. Olchowa, Wierzbowa

04 Sep 2018   10:14

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 14 sierpnia 2018 roku Gmina Brenna podpisała umowę z firmą Wojciech Kesser K & K, z siedzibą 43-438 Brenna, ul. Górecka 85, na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Górkach Wielkich przy ulicy Olchowej i Wierzbowej”. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęły 3 oferty, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Koszt robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 189.420,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę Usługi Projektowe i Nadzory Józef Lichoń, ul. Fabryczna 9, 43-430 Skoczów.

Łącznie w ramach inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej planuje się podłączenie 5 budynków mieszkalnych. Zakres inwestycji będzie obejmował budowę sieci grawitacyjnej Ø200 o długości 255mb, przyłączy do budynków Ø160 o długości 106,5mb oraz przykanalików do budynków Ø160 o długości 24,5mb. Roboty zgodnie z zawartą umową, planuje się zakończyć do 18 listopada 2018 roku.