Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa tężni solankowej w Brennej Leśnicy

19 Aug 2020   08:09

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 4 sierpnia 2020 roku Gmina Brenna podpisała umowę z firmą AQUARIUS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, z siedzibą w Międzyrzeczu Dolnym 144, 43-392 Międzyrzecze Dolne na „Budowę obiektów małej architektury (tężni solankowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej przy ulicy Leśnica”.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęły dwie oferty, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła  wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Koszt robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 318.570,00 zł.

Przedmiot inwestycji obejmuje budowę tężni solankowej o konstrukcji drewnianej, z wypełnieniem słupa tężni tarniną wraz ze zbiornikiem na wodę solankową o pojemności 7500 l. Inwestycja zostanie zlokalizowana na działce nr 2421/3 przy ul. Leśnica w Brennej. Obiekt tężni solankowej został zaprojektowany jako wiata wolno stojąca na obrysie sześcioboku. W obrębie tężni przewidziano wykonanie ścieżek spacerowych z kostki brukowej granitowej, zapewniających dostęp do projektowanej tężni. Ponadto projekt przewiduje wykonanie urządzeń towarzyszących jak lampy solarne, stojaki na rowery, ławki parkowe, kosze na śmieci, tablice informacyjne oraz montaż urządzenia rekreacyjnego – stacjonarnego rowerka z ładowarką usb.                     

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- budowę tężni solankowej w postaci drewnianej wiaty wolno stojącej na obrysie sześcioboku z wypełnieniem słupa tężni tarniną,

- dostawę i montaż zbiornika na wodę solankową o łącznej pojemności 7500 l.,

- montaż instalacji zasilającej tężnię w solankę wraz z układem sterowania programowalnego,

- dostawę i montaż 10 ławek parkowych,

- dostawę i montaż stojaków na rowery (łącznie 15 stanowisk),

- dostawę i montaż 3 latarni zasilanych energią słoneczną,

- dostawę i montaż 5 koszy na śmieci,

- dostawę i montaż urządzenia rekreacyjnego – stacjonarnego rowerka z ładowarką usb,

- wykonanie kształtowania terenu (zmiany położenia istniejącej skarpy),

- wykonanie nawierzchni z kostki brukowej granitowej o pow. 325 m2 wraz z wykonaniem obrzeży z kostki brukowej granitowej o długości 199 mb,

- wykonanie zieleńców wraz z humusowaniem i obsianiem o pow. 50m2,

- dostawę i montaż tablicy dwustronnej (informacyjnej i regulaminowej),

- dostawę i montaż tablicy informacyjnej z opisem solanki.

Roboty zgodnie z zawartą umową, planuje się zakończyć do 15 października 2020 roku.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu: „Budowa obiektów małej architektury (tężni solankowej) wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Brennej” dofinansowanego ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 poddziałanie 19.2. „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.