Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Fotowoltaika

Informacja dotycząca projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna

Informujemy, iż rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17), w ramach którego Gmina Brenna złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna, nastąpi w styczniu 2019r.

żródło informacji:

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zmiana_terminu_rozstrzygniecia_konkursu_4_1_3_odnawialne_zrodla_energii_26112018

_______________________________

Informacja dotycząca projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna

Informujemy, iż Gmina Brenna w maju 2018r. złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna, do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17). Wniosek został zarejestrowany w Lokalnym Systemie Informatycznym Województwa Śląskiego pod numerem WND-RPSL.04.01.03-24-02CF/18-001. Wniosek obejmował wykonanie instalacji fotowoltaicznych na posesjach mieszkańców naszej Gminy, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie.

Zgodnie z informacja dotyczącą naboru wniosków, na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wskazywał listopad 2018r., jako orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu. Ponieważ obecnie nadal prowadzone się prace związane z oceną formalną i merytoryczną złożonych wniosków, termin rozstrzygnięcia konkursu ulegnie przesunięciu. Z informacji przekazywanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wynika, iż w momencie ustalenia nowego terminu rozstrzygnięcia konkursu zostanie on podany do publicznej wiadomości, na stronach Urzędu Marszałkowskiego.

Poniżej link do strony konkursowej, na której można śledzić postęp prac w ramach naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17, w którym Gmina Brenna złożyła wniosek o dofinansowanie.

http://rpo.slaskie.pl/wiadomosci/

___________________________________

Poniżej zamieszczamy listę instalacji zakwalifikowanych do projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna”.

Umowy przedwstępne z właścicielami wymienionych nieruchomości podpisywane będą na sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej w dniach 9 - 11 maj 2018 r. w godzinach pracy urzędu.

Właścicieli zapraszamy do podpisania umowy oraz do dokonania opłaty kosztów przygotowawczych i weryfikacji technicznej projektowanych instalacji PV w wysokości 200 zł brutto (przed odbiorem audytu fotowoltaicznego).

Wpłatę można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy: Beskidzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielsku-Białej  33 8111 0009 2001 0036 9950 0001. Przelew powinien być opatrzony opisem: „Projekt budowy instalacji PV na terenie Gminy Brenna”.

Przypominamy, iż Uczestnik nie może posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Brenna z tytułu należności publiczno-prawnych i cywilno-prawnych. Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością.

Z uwagi na warunek postawiony w regulaminie konkursu dotyczący maksymalnego kosztu likwidacji emisji CO2 w wysokości 11 513,32 modernizacja instalacji gazowych (w zakresie zmiany sposobu ogrzewania ciepłej wody użytkowej - z gazowego na elektryczny) nie może być dofinansowana z uwagi na wyższy koszt likwidacji CO2 (ok. 12 300 zł).

___________________________________

 

O G Ł O S Z E N I E

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowywaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu budowy instalacji fotowoltaicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs informujemy osoby, które złożyły deklaracje uczestnictwa, iż pracownicy firmy Energia Optimum Sp. z o. o. będą przeprowadzać wizje lokalne u mieszkańców w celu opracowania audytów fotowoltaicznych.

Firma działa na zlecenie Gminy Brenna i jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla projektu.

Pracownicy firmy będą wyposażeni w pełnomocnictwo Wójta Gminy Brenna (właściciel wizytowanej nieruchomości ma prawo zweryfikować, czy osoba wykonująca czynności posiada wymagany dokument). W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt          z  Urzędem Gminy Brenna pod numerem  tel. (0 33) 8536 222 wew. 233 lub z reprezentantem firmy Energia Optimum  Sp. z o. o., tel. 667 502 133.

 _________________________________

Uwaga!

Informujemy zainteresowane osoby, które chciałyby uczestniczyć w projekcie budowy instalacji fotowoltaicznych, iż Zarząd Województwa Śląskiego wydłużył termin naboru do konkursu z poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs. Z tego względu, zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2018 Wójta Gminy Brenna z dnia 9 marca 2018 r., przedłużono termin naboru zgłoszeń. Deklaracje wraz z pozostałymi dokumentami można składać do 16 marca 2018 r.

_________________________________

Uwaga!

W dniu 19 lutego 2018 r. w godzinach od 9:00 do 16:30 w Urzędzie Gminy Brenna (naprzeciwko biura podawczego) będzie czynny punkt konsultacyjny. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełniania danych w dokumentach będzie można skorzystać z pomocy.

__________________________

Gmina Brenna rozpoczyna nabór zgłoszeń mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w projekcie budowy instalacji fotowoltaicznych na własnych posesjach. W tym celu Gmina zamierza opracować i złożyć wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs. Z ramienia Gminy Brenna dokumentację do złożenia wniosku przygotowuje firma Energia Optimum Sp. z o. o.

Wszelkie szczegóły związane z warunkami uczestnictwa w projekcie zawarte są w Regulaminie oraz dokumentach stanowiących załączniki do regulaminu.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie prosimy o uważne przeczytanie wszystkich dokumentów, określenie czy posesja spełnia warunki uczestnictwa w projekcie.

Aby uczestniczyć w projekcie należy złożyć wypełnione i podpisane następujące dokumenty:

  • wypełnioną deklarację udziału w projekcie,
  • ankietę danych Potencjalnego Uczestnika (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu),
  • wypełnioną umowę użyczenia (Załącznik nr 4 do Regulaminu), podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli (w dwóch egzemplarzach).

Podpisane dokumenty można złożyć w terminie do 19.02.2018 roku osobiście w Urzędzie Gminy Brenna lub wysłać przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna (decyduje data wpływu).

W razie powstania pytań lub wątpliwości dotyczących możliwości udziału w projekcie, czy wypełniania danych w dokumentach prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 667 502 133 lub mailowy: fotowoltaika.brenna@eopt.pl.

 

Uwaga: Osoby prowadzące działalność gospodarczą bądź rolniczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że w miejscu ich zamieszkania jest ona wyłącznie zarejestrowana (bez wykorzystywania składników nieruchomości) i energia uzyskana z instalacji OZE zamontowanych w ramach projektu nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, działalności gospodarczej oraz agroturystyki.

______________________________________

Załączniki: