Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Informacje związane z programem

Podstawowe informacje związane z programem

Realizatorem ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej, ul. Leśnica 8 (budynek Ośrodka Zdrowia, wejście z tyłu budynku, I piętro).

Świadczenie wychowawcze otrzymywać mogą rodzice, opiekunowie prawni lub faktyczni dziecka (czyli tacy, którzy wystąpili do sądu o jego przysposobienie). 

Świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało do ukończenia przez dziecko 18 roku życia.

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane jest na okres zasiłkowy. Aktualnie trwa okres zasiłkowy 2016/2017 który obowiązuje od 01.04.2016 r. do 30.09.2017 r.
Wnioski na okres zasiłkowy 2017/2018 będzie można składać od 1 sierpnia 2017 r.

Wniosek o świadczenie wychowawcze* można składać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Brennej od poniedziałku do czwartku w godzinach od 7.15 do 14.00.
Piątek jest dniem wewnętrznym – wniosków nie przyjmujemy.

Wniosek o świadczenie wychowawcze można również złożyć za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.

E-wniosek* o świadczenie wychowawcze można złożyć za pomocą:

* wniosek składa się w urzędzie gminy lub miasta właściwym ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenie wychowawcze

Więcej informacji dot. składania wniosków drogą elektroniczną na stronie http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

Uwaga!
Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że decyzja i wypłata będą najpóźniej ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc w którym wniosek został złożony.

Świadczenie wychowawcze nie przysługuje, jeżeli:

  • dziecko  pozostaje w związku małżeńskim;
  • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie lub w pieczy zastępczej;
  • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko (termin pełnoletni nie zawsze jest tożsamy w prawie z terminem osoby, która ukończyła 18 lat, w związku z możliwością uzyskania pełnoletności przez małoletnią kobietę poprzez zawarcie związku małżeńskiego - art. 10 § 2 kodeksu cywilnego);
  • członkowi rodziny przysługuje na dziecko zasiłek rodzinny za granicą, chyba, że przepisy unijne mówią inaczej – świadczenie wychowawcze podlega koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Dokumenty do pobrania - świadczenie na pierwsze dziecko

Dokumenty do pobrania - świadczenia na drugie i kolejne dziecko

Więcej informacji dostępnych na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Załączniki: