Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Informacje związane z programem

Świadczenie wychowawcze (program 500 +) na okres od 01.10.2018 do 30.09.2019 - wnioski można składać od 01 sierpnia 2018 r. a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną – od dnia 1 lipca 2018 r.

ZACHĘCAMY DO SKŁADANIA WNIOSKÓW JUŻ OD LIPCA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ

Informacji dotyczących składania wniosków on-line uzyskacie Państwo pod adresem:

https://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/rodzina-500-plus/jak-zlozyc-wniosek-o-rodzina-500-plus-on-line/

Wymagane dokumenty

Jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), lub opiekunem faktycznym (osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka) dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia i spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • jesteś obywatelem Polski i mieszkasz w Polsce,
 • jesteś obywatelem Polski i mieszkasz poza Polską, w kraju UE - dowiedz się, czy kraj, w którym mieszkasz, również przyznaje pomoc finansową podobną do 500+,
 • jesteś cudzoziemcem i mieszkasz w Polsce,

Świadczenie wychowawcze przysługuje cudzoziemcom:

 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin,
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", pod warunkiem, że zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Polski, z wyjątkiem obywateli państw trzecich, którzy posiadają zezwolenie na pracę na terytorium państwa UE czasowo, do 6 miesięcy, lub odbywają w Polsce studia albo też mają prawo do zatrudnienia na podstawie wizy.)

oraz spełniasz KRYTERIUM DOCHODOWE :

 • na pierwsze lub jedyne dziecko dochód na osobę w Twojej rodzinie nie może przekraczać 800 zł netto lub 1200 zł netto, jeżeli masz dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • na drugie i kolejne dziecko 500+ przysługuje Ci bez względu na dochód, jaki posiadasz

to możesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze tzw. 500+

Pamiętaj !

Pierwsze dziecko oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie, w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Jeżeli ubiegasz się o świadczenie wychowawcze na okres:

- od 1 października 2017 do 30 września 2018 na pierwsze lub jedyne dziecko, wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodu za rok 2016,
- od 1 października 2018 do 30 września 2019 na pierwsze lub jedyne dziecko, wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodu za rok 2017,

z uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu, które nastąpiły w roku 2016, 2017  lub po tym roku.

 • oświadczenia członków rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym dla osób fizycznych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (np. alimenty, stypendia, ulga na dziecko, świadczenie rodzicielskie, diety z tytułu podróży międzynarodowych, dochody uzyskiwane poza granicą RP)

jeżeli ktoś z członków twojej rodziny prowadzi działalność gospodarczą

 • zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego, dotyczące członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, zawierające informacje odpowiednio o:
 1. roku podatkowym, którego dotyczy zaświadczenie (rok 2017)
 2. danych podatnika, którego dotyczy zaświadczenie, w tym: imię, nazwisko, numer PESEL,
 3. formie opłacanego podatku,
 4. wysokości przychodu,
 5. stawce podatku,
 6. wysokości opłaconego podatku

Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej ul. Leśnica 8.

Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie GOPS
 • za pomocą systemu teleinformatycznego na stronach ZUS i banków krajowych
 • za pośrednictwem strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl
 • za pośrednictwem systemu E-puap www.epuap.gov.pl
 • za pośrednictwem placówki pocztowej

W przypadku złożenia wniosku osobiście:

- od 1 sierpnia 2018 r.

Wnioski w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane od poniedziałku do czwartku (piątek dzień wewnętrzny) w godzinach:

 • w sekretariacie w dni robocze w godzinach pracy jednostki( bez konsultacji z pracownikiem merytorycznym
 • konsultacje merytoryczne:
  • poniedziałek 8.00 do 15.30
  • wtorek 8:00 do 13:00
  • środa  9.00 do 14.30
  • czwartek 8.00 do 13.00
  • piątek dzień wewnętrzny (wnioski można będzie składać w sekretariacie bez konsultacji z pracownikiem merytorycznym od godz. 7.00)

31 sierpnia 2018 (piątek) wnioski będą przyjmowane od godz.7.00 do godz. 14.00

- od 3 września 2018

 • poniedziałek 10.00 do 15.30
 • wtorek, czwartek  od 9:00 do 13:00
 • środa i piątek dzień wewnętrzny (wnioski będzie można składać w sekretariacie bez konsultacji z pracownikiem merytorycznym od godz. 7.00)

Załączniki: