Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Informacje związane z programem

Świadczenie wychowawcze (program 500 +) na okres od 01.10.2017 do 30.09.2018 - wnioski można składać od 01 sierpnia 2017 r.

Wymagane dokumenty

Jeżeli jesteś rodzicem, opiekunem prawnym (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem), lub opiekunem faktycznym (osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka) dziecka, które nie ukończyło 18 roku życia i spełniasz jeden z poniższych warunków:

 • jesteś obywatelem Polski i mieszkasz w Polsce,
 • jesteś obywatelem Polski i mieszkasz poza Polską, w kraju UE - dowiedz się, czy kraj, w którym mieszkasz, również przyznaje pomoc finansową podobną do 500+,
 • jesteś cudzoziemcem i mieszkasz w Polsce,

Świadczenie wychowawcze przysługuje cudzoziemcom:

 • do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego,
 • jeżeli wynika to z wiążących Polskę dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym,
 • przebywającym w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji, jeżeli zamieszkują w Polsce z członkami rodzin,
 • posiadającym kartę pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy", pod warunkiem, że zamieszkują z członkami rodzin na terytorium Polski, z wyjątkiem obywateli państw trzecich, którzy posiadają zezwolenie na pracę na terytorium państwa UE czasowo, do 6 miesięcy, lub odbywają w Polsce studia albo też mają prawo do zatrudnienia na podstawie wizy.)

oraz spełniasz KRYTERIUM DOCHODOWE :

 • na pierwsze lub jedyne dziecko dochód na osobę w Twojej rodzinie nie może przekraczać 800 zł netto lub 1200 zł netto, jeżeli masz dziecko z orzeczeniem o niepełnosprawności
 • na drugie i kolejne dziecko 500+ przysługuje Ci bez względu na dochód, jaki posiadasz

to możesz ubiegać się o świadczenie wychowawcze tzw. 500+

Pamiętaj !

Pierwsze dziecko oznacza to jedyne lub najstarsze dziecko w rodzinie, w wieku do ukończenia 18 roku życia.

Jeżeli tak jest, to:

Wypełnij i złóż wniosek, który możesz otrzymać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej, ul. Leśnica 8, 43-438 Brenna  lub na stronie internetowej -  świadczenie na pierwsze dziecko.

Jeśli ubiegasz się o świadczenie wychowawcze, także na pierwsze lub jedyne dziecko, złóż wniosek i następujące dokumenty:

Jeśli ubiegasz się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko, złóż wyłącznie wniosek.

Uwaga!

Jeżeli ubiegasz się o świadczenie wychowawcze na okres:

-  trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 30 września 2017 r. na pierwsze lub jedyne dziecko, wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodu za rok 2014,

- od 1 października 2017 do 30 września 2018 na pierwsze lub jedyne dziecko, wniosek zostanie rozpatrzony na podstawie dochodu za rok 2016,

z uwzględnieniem utraty lub uzyskania dochodu, które nastąpiły w roku 2014, 2016  lub po tym roku.

 • oświadczenia członków rodziny o dochodach niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym dla osób fizycznych, osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego (np. alimenty, stypendia)

jeżeli ktoś z członków twojej rodziny prowadzi działalność gospodarczą

 • oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o dochodzie osiągniętym w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego,

Miejsce złożenia dokumentów

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej

 • w poniedziałek od godziny 7:30 do 15:30
 • od wtorku do czwartku od godziny 7:30 do 14:30
 • piątek - dzień wewnętrzny, wnioski można składać wyłącznie w sekretariacie GOPS

 Wybierz odpowiednią dla Ciebie formę złożenia wniosku:

 • osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie GOPS
 • za pomocą systemu teleinformatycznego na stronach ZUS i banków krajowych
 • za pośrednictwem strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl
 • za pośrednictwem systemu E-puap
 • za pośrednictwem placówki pocztowej