Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Przebudowa fragmentu ulicy Jatny w Brennej

12 Sep 2019   15:20

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 1 sierpnia 2019 roku Gmina Brenna podpisała umowę z firmą INSTAL CYMOREK SPÓŁKA JAWNA, z siedzibą: Pierściec, ul. Graniczna 22, 43-430 Skoczów, na „Przebudowę fragmentu drogi gminnej – ul. Jatny w Brennej”.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęły 2 oferty, przedsiębiorstwo j.w. złożyło najkorzystniejszą ofertę tj. spełniło wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymało największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Koszt robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 423.029,75 zł.

Inwestycja będzie obejmować realizację dwóch zadań:

Zadanie nr 1: Przebudowa fragmentu drogi gminnej – ul. Jatny wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej zakończonej wylotem brzegowym do potoku Jatny oraz przebudową fragmentu sieci gazowej średniego ciśnienia.

Zadanie nr 2: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na remontowanym odcinku ulicy Jatny.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- remont odcinka drogi ul. Jatny wraz z chodnikiem na długości ok.100 m,

- remont zjazdów oraz miejsc postojowych,

- rozbiórkę istniejącego fragmentu sieci kanalizacji deszczowej z wylotem do studni chłonnej, oraz wykonanie w jego miejsce nowej sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpustami ulicznymi,

- wykonanie wylotu brzegowego kanalizacji deszczowej do potoku Jatny,

- umocnienie dna i skarp potoku Jatny w miejscu projektowanego wylotu,

- przegłębienie istniejącej sieci gazowej śr./c i wymiana na rury PE o łącznej długości 9 m,

- rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej dn200-160 o długości 42,4m.  

 

Roboty zgodnie z zawartą umową, planuje się zakończyć do 31 października 2019 roku.