Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Przydomowe oczyszczalnie ścieków

Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 7,5 m3 na dobę nie wymaga pozwolenia na budowę, wymaga natomiast zgłoszenia właściwemu organowi, którym w tym przypadku jest Starosta. art. 29 ust 1 pkt 3 i art. 30 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. Może jednak okazać się, że miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszcza wykonania oczyszczalni.

Jeżeli przepustowość naszej oczyszczalni przekracza 7,5 m3 na dobę, konieczne jest wykonanie dokumentacji projektowej w oparciu o przepisy Ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane, a także w niektórych przypadkach uzyskanie Pozwolenia Wodnoprawnego na wykonanie urządzeń wodnych, które dla oczyszczalni przydomowych stanowi budowa wylotu ścieków oczyszczonych do odbiornika (np. wylot do rzeki, strumienia, jeziora, rowu melioracyjnego).

 

Do rozpoczęcia budowy naszej przydomowej oczyszczalni ścieków możemy przystąpić jeżeli w ciągu 30 dni od złożenia pełnej dokumentacji, Starosta nie zgłosi sprzeciwu w drodze decyzji. Starosta może nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na wykonanie oczyszczalni jeżeli jego realizacja m.in. może spowodować pogorszenie stanu środowiska lub oddziaływać na sąsiednią nieruchomość. Budowa nie może rozpocząć się później niż po upływie 2 lat od określonego w zgłoszeniu terminu jej rozpoczęcia.

 

Warunki techniczne jakie muszą spełnić oczyszczalnie i ich usytuowanie.

Elementy zabudowy terenu

Odległość od osadnika

Odległość od drenażu lub studni chłonnej

Granica sąsiedniej posesji, drogi lub ciąg pieszy*

2 metry*

2 metry*

Dom mieszkalny

brak norm

5 metrów

Studnia - ujęcie wody pitnej

15 metrów

30 metrów

Wody gruntowe

brak norm

1,5 metra

Rurociąg z gazem lub wodą

1,5 metra

1,5 metra

Drzewa i krzewy

3 metry

3 metry

*Możliwe jest także usytuowanie osadnika przy samej granicy działek, jeżeli sąsiadują z podobnymi urządzeniami na działce sąsiedniej, pod warunkiem zachowania pozostałych odległości.

 

W ciągu miesiąca od zakończenia wybudowania oczyszczalni konieczne jest dokonanie zgłoszenia jej do gminy, celem wpisania do gminnej ewidencji przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Finansowanie oczyszczalni ścieków

Finansowanie gminnego programu budowy przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków odbywa się na zasadach oraz ze środków Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wysokość dofinansowania wynosi 80% kosztów związanych z zakupem i montażem przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. Program adresowany jest do właścicieli nieruchomości, zlokalizowanych na terenach, na których nie ma możliwości przyłączenia do istniejącego zbiorczego systemu kanalizacyjnego, a jego budowa jest ekonomicznie nieuzasadniona (tereny poza wyznaczoną aglomeracją Skoczów).

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie z załączonym poniżej Regulaminem realizacji „Programu…” i w przypadku podjęcia decyzji o przystąpieniu do realizacji budowy przydomowej oczyszczalni ścieków należy wypełnić załączony druk wniosku i dostarczyć do Urzędu Gminy w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77.

Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 33 8563222 wew. 230.

Załączniki: