Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Brennej – ul. Wiejska

04 Sep 2018   10:16

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 14 sierpnia 2018 roku Gmina Brenna podpisała umowę z firmą Wojciech Kesser K & K, z siedzibą 43-438 Brenna, ul. Górecka 85, na „Rozbudowę i przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Brennej przy ulicy Wiejskiej”. Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęły 3 oferty, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Koszt robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 169.740,00 zł.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę Usługi Projektowe i Nadzory Józef Lichoń, ul. Fabryczna 9, 43-430 Skoczów.

Łącznie w ramach inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej planuje się podłączenie 3 budynków mieszkalnych. Zakres inwestycji będzie obejmował rozbudowę sieci grawitacyjnej Ø200 o długości 193mb, przyłączy do budynków Ø160 o długości 85mb oraz przykanalików do budynków Ø160 o długości 23mb. W ramach inwestycji przewidziano również przebudowę odcinka sieci kanalizacji sanitarnej Ø200 o długości 76mb.

Roboty zgodnie z zawartą umową, planuje się zakończyć do 18 listopada 2018 roku.