Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Brennej Jatny

22 Jan 2021   11:44

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 18 stycznia 2021 roku Gmina Brenna podpisała umowę z firmą EKOBUD SPÓŁKA JAWNA ANNA ROJEK MAREK GAŁOSZ, z siedzibą 43-400 Cieszyn, ul. Dworcowa 6 na „Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków w Brennej w rejonie ulic Jatny, Józefa Madzi i Słonecznej – Etap II”.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęło pięć ofert, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Koszt robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 517.399,50 zł.

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa kanału sanitarnego dn200-160mm PCW w systemie grawitacyjnym wraz z przyłączami do budynków przy ul. Jatny, Słonecznej i Józefa Madzi w Brennej  zgodnie z projektem budowlano – wykonawczym, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, przedmiarem robót, opracowanymi przez firmę HYDRO-LINE PROJEKT Jacek Hyrnik z siedzibą: 43-450 Ustroń ul. Polańska 147, stanowiącą integralną część niniejszej umowy. W ramach zadania planuje się wykonać sieć kanalizacyjną grawitacyjną wraz z przyłączami o łącznej długości 1118,5 mb. Dzięki wykonanej inwestycji do sieci kanalizacji sanitarnej będzie możliwość podłączenia 26 budynków.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

- kanalizacja grawitacyjna dz200x5,9mm z rur PCW – 609,0 mb,

- kanalizacja grawitacyjna dz160x4,7mm z rur PCW – 93,0 mb,

- przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej dz160x4,7mm z rur PCW – 416,5 mb,

- studzienki na przykanalikach PP o średnicy 425mm przy budynkach mieszkalnych – 22 szt.

Roboty zgodnie z zawartą umową, planuje się zakończyć do 15 czerwca 2021 roku.

Zamówienie planowane jest do realizacji w ramach projektu „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej poza obszarem aglomeracji w gminie Brenna” i planowane do dofinansowania z środków EFRROW, w ramach podziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020