Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej

12 Jan 2018   08:32

„Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 11 stycznia 2018 roku Gmina Brenna podpisała umowę z firmą FAKTORIA AB Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Zawadzkiego 18, 43-252 Golasowice, na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęły 3 oferty, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Koszt robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 1.987.882,49 zł.

Przedmiotem inwestycji jest termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. S. Żeromskiego, zlokalizowanej w Brennej przy ulicy Bukowa 45, z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez firmę „INFOMARK” Ciućka Marek, ul. Beskidzka 5, 44-200 Rybnik. Zamówienie obejmuje również wykonanie robót remontowych w budynku.

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

- wzmocnienie istniejącej więźby dachowej pod panele fotowoltaiczne,

- wymianę pokrycia dachowego pod panele fotowoltaiczne,

- wykonanie  instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła (powietrze–woda) wspomagających układ   c.o. i c. w. u.,

- uruchomienie nowopowstałej instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła wraz z dostawą i instalacją zestawu komputerowego z oprogramowaniem obsługującym i monitorującym pracę instalacji,

- modernizację instalacji c. o. sali gimnastycznej,

- docieplenie ścian poniżej terenu,

- docieplenie cokołu budynku,

- docieplenie stropodachu nieużytkowego,

- wykonanie przebudowy schodów wejściowych głównych oraz bocznych,

- częściową wymianę stolarki zewnętrznej,

- modernizację instalacji c. o. wraz z wymianą grzejników oraz instalacji,

- zamurowanie wnęk zagrzejnikowych oraz bruzd i otworów po przekuciach,

- wykonanie robót malarskich po wymianie instalacji c.o.,

- modernizację kotłowni gazowej,

- remont pokrycia dachowego budynku szkoły wraz z wymianą rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich.

Roboty zgodnie z zawartą umową, planuje się zakończyć do 31 sierpnia 2018 roku.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020”.