Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Pomoc Żywnościowa POPŻ 2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) jest krajowym programem operacyjnym współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym, który realizowany jest w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 223/2014 z dnia 11 marca 2014 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (Dz. Urz. UE L 72 z 12.03.2014 r., str. 1), zwanego dalej rozp. FEAD.

PO PŻ przyczynia się do ograniczania ubóstwa poprzez zwiększenie bezpieczeństwa żywnościowego osób najbardziej potrzebujących i realizację działań na rzecz włączenia społecznego.

Cel ogólny operacji w ramach Podprogramu 2020:

Zapewnienie najuboższym mieszkańcom  pomocy żywnościowej oraz uczestnictwa w działaniach w ramach środków towarzyszących w okresie  2020/2021 r.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:

  • bezdomni,
  • niepełnosprawni,
  • migranci, osoby obcego pochodzenia, mniejszości narodowe
  • pozostałe grupy odbiorców

Kryteria, które muszą spełniać końcowi odbiorcy –kwalifikowalność

Odbiorcy końcowi artykułów spożywczych dostarczanych w ramach Programu FEAD, Podprogram 2020 muszą spełniać wymogi określone w Ustawie o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz.U. z 2020 r. nr 1876) i których dochód nie przekracza 220% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej to jest:

  • 1 542,20 PLN dla osoby samotnej,
  • 1 161,60 PLN dla jednego członka w rodzinie.

Kwalifikowanie osób i rodzin do uczestnictwa w PO PŻ Podprogram 2020 odbywa się poprzez Ośrodek Pomocy Społecznej, który wydaje osobom zainteresowanym skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej.

Za dochód netto uważa się sumę miesięcznych przychodów pomniejszoną o:

- miesięczne obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych;
- składki na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ubezpieczenia społeczne określone w odrębnych przepisach;
- kwotę alimentów świadczonych na rzecz innych osób.

Na dochód określony w przepisach ustawy o pomocy społecznej składają się przychody wszystkich członków rodziny, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania, uzyskane w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, a w przypadku utraty w tym miesiącu dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony.

Do dochodu wlicza się m.in.:

- wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenia i o dzieło,
- wynagrodzenie za pracę dorywczą,
- świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne, z wyłączeniem świadczeń jednorazowych,
- renty,
- emerytury,
- alimenty,
- odliczane (przez pracodawcę) od wynagrodzeń obciążenia komornicze z tytułu postępowań administracyjnych, spłata rat pożyczki czy ubezpieczenia,
- zasiłki dla bezrobotnych,
- dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej,
- dochody z gospodarstwa rolnego,
- świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe i okresowe),
- dochody z majątku rodziny (czynsze najmu i dzierżawy).

Działania w związku z COVID-19

W celu minimalizacji ryzyka zarażenia, kwalifikowanie osób do pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2020, odbywa się obecnie w uproszczonej formie:

  • oświadczenie wnioskodawcy pod odpowiedzialnością karną
  • na podstawie przeprowadzonego wywiadu telefonicznego
  • lub z wykorzystaniem innych dostępnych środków komunikacji elektronicznej  

Zasady udzielania pomocy żywnościowej – dystrybucja:

Artykuły spożywcze przekazywane będą osobom najbardziej potrzebującym w formie paczki żywnościowej.

Definicja paczki żywnościowej dla 1 odbiorcy końcowego: minimum kilka tj. co najmniej trzy artykuły spożywcze z różnych grup towarowych wydane jednorazowo.

Zestaw ustalony przez IZ dla całego Podprogramu 2020 w łącznej ilości ok. 42,27 kg. Dopuszcza się zmniejszenie zestawu rocznego dla 1 odbiorcy końcowego, nie więcej jednakże niż do 70% jego całkowitej ilości – tj. do około 29,59 kg

Miejsce dystrybucji : 43-436 Górki Wielkie ul. Żagana 5