Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Przeciwdziałanie przemocy

Polska Deklaracja w Sprawie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność obywateli i bezsilność służb publicznych. Dlatego wzywamy parlament, administrację rządową i samorządową, sądownictwo, prokuraturę, massmedia oraz wszystkich obywateli Rzeczpospolitej Polskiej do przeciwdziałania przemocy i postępowania zgodnie z następującymi zasadami etycznymi:

 1. Każdy człowiek ma prawo do życia w środowisku rodzinnym wolnym od przemocy, która jest naruszeniem praw i dóbr osobistych
 2. Człowiek doświadczający przemocy nie może być za nią obwiniany
 3. Dzieci i młodzież mają prawo do wzrastania w bezpiecznym środowisku wolnym od przemocy, a obowiązkiem dorosłych jest im to zapewnić
 4. Każdy człowiek doświadczający przemocy ma prawo do pomocy prawnej, socjalnej, psychologicznej i medycznej, bez naruszania jego godności osobistej
 5. Każdy człowiek ma prawo do wiedzy potrzebnej do radzenia sobie z przemocą
 6. Każdy człowiek ma prawo do przeciwdziałania przemocy w rodzinie
 7. Każdy człowiek ma obowiązek udzielania pomocy ofiarom przemocy w rodzinie

Deklaracja przyjęta w grudniu 1995 roku na II Ogólnopolskiej Konferencji na temat Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

POLSKA KARTA PRAW OFIARY

 1. Ofiara ma prawo do swobodnego dostępu do wymiaru sprawiedliwości.
 2. Ofiara ma prawo do rzetelnej,zrozumiałej dla niej i wyczerpującej informacji o przysługujących jej prawach w procesie karnym.
 3. W postępowaniu przygotowawczym ofiara posiada status strony procesowej.
 4. Ofiara w sprawach o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego może działać jako strona w charakterze oskarżyciela posiłkowego.
 5. W razie odmowy przez prokuratora wystąpienia z aktem oskarżenia do sądu i wyczerpania przez ofiarę całej drogi odwoławczej, ofiara może w terminie miesiąca wnieść swój akt oskarżenia do sądu, uzyskując jako oskarżyciel prywatny status strony procesowej w postępowaniu sądowym.
 6. W tzw. sprawach prywatno – skargowych( są to czyny skierowane przeciwko czci i nietykalności cielesnej ) ofiara korzysta z takich samych uprawnień jak prokurator. Musi jednak uczestniczyć w postępowaniu ugodowym prowadzonym przez sędziego wymiaru sprawiedliwości. Wybór należy do niej.
 7. Ofiara ma prawo do wystąpienia z powództwem cywilnym w celu dochodzenia w postępowaniu karnym roszczeń majątkowych wynikających bezpośrednio z popełnienia przestępstwa.
 8. Ofiara ma prawo do mediacji i porozumienia się ze sprawcą w kwestii naprawienia szkody lub innego zadośćuczynienia.
 9. Ofiara ma prawo do domagania się i uzyskania naprawienia szkody przez sprawcę.

www.niebieskalinia.info