Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rachmistrze

Wójt Gminy Brenna - Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020r. (Dz.U z 2019r. poz.1728)

Wójt Gminy Brenna

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych, wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego w Ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Brenna w dniach od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r..

1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

  • być osobą pełnoletnią,
  • zamieszkiwać na terenie Gminy Brenna,
  • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
  • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
  • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2. Informacje ważne dla osób składających oferty:

1) kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,

2) rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

Termin składania ofert: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

3. Wymagane dokumenty:

1) Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, telefonu i adresu email (wzór załącznik nr 1).

2) Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1 a-d kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączniku).

3) Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (załącznik nr 2).

4. Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w Urzędzie Gminy Brenna w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urzędu Gminy Brenna ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, z dopiskiem: „Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.” (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Załączniki: