Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych

Zbieranie odpadów komunalnych na nieruchomościach położonych na terenie Gminy Brenna powinno być realizowane w sposób selektywny tj. z podziałem na poszczególne frakcje – papier, tworzywa sztuczne, metal, szkło, odpady biodegradowalne, popiół oraz pozostałe odpady komunalne zmieszane, odpady wielkogabarytowe, a także odpady niebezpieczne jak np. zużyte baterie lub akumulator, przeterminowane leki.

Podstawą funkcjonowania gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi są Uchwały podjęte przez Radę Gminy Brenna, z którymi można się zapoznać w zakładce "UCHWAŁY".

Złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wzór w zakładce “DEKLARACJE”) jest niezbędne do objęcia nieruchomości gminnym systemem goapodarowania odpadami. Wszelkie zmiany mające wpływ na wysokość opłaty, wymagają złożenia korekty deklaracji, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

W ramach opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadów komunalnych Gmina odbiera odpady komunalne wytworzone w gospodarstwie domowym w ilości nielimitowanej, za wyjątkiem odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz innych wytworzonych w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W zamian za uiszczoną opłatę gmina zapownia worki służące do zbierania odpadów (zróżnicowane kolorystycznie specjalnie na potrzeby segregacji śmieci). Jednocześnie informujemy, iż zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone trafiają do Regionanych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych.

W przypadku odpadów remontowo-budowlanych i rozbiórkowych właściciel nieruchomości może skorzystać z usługi dodatkowej, polegającej na odebraniu przez gminę odpadów za dodatkową opłatą, której wysokość określona została uchwałą Rady Gminy Brenna. W tym celu należy wcześniej złożyć specjalnie do tego celu przygotowaną deklarację, której wzór zamieszczono w zakładce „DEKLARACJE”.
Drugim sposobem na właściwe pozbycie się odpadów remontowo-budowlanych jest zlecenie usługi odbioru odpadów bezpośrednio firmie świadczącej usługi odbioru odpadów (bez konieczności składania deklaracji).

W tym miejscu zaznaczyć należy, że opłata za odbiór odpadów komunalnych nie obejmuje odbioru odpadów remontowo-budowlanych, w tym m.in. gruzu, urządzeń sanitarnych, okien, waty mineralnej czy styropianu izolacyjnego, wiader po farbach, dlatego tez wymagane jest indywidualne zlecenie odbioru.

Przypominamy mieszkańcom, iż poza harmonogramem można w ramach opłaty za odbiór odpadów komunalnych oddać posegregowane odpady komunalne w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który jest zlokalizowany na terenie Zakładu Budżetowego Gospodarki Komunalnej w Brennej ul. Wyzwolenia 34. W miejscu tym można oddać:

 1. przeterminowane leki i chemikalia,
 2. zużyte baterie i akumulatory,
 3. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
 4. meble i inny sprzęt wielkogabarytowy,
 5. zużyte opony,
 6. odpady zbierane w sposób selektywny, w tym odpady z papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła,
 7. odpady opakowaniowe, w tym opakowania wielomateriałowe,
 8. odpady zielone,
 9. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji,
 10. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne.

Ustalono, iż punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych  świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 14.00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca w godzinach od 7.00 do 13.00.

Przeterminowane lekarstwa można oddawać do konfiskatorów w aptekach na terenie Gminy;

 • Apteka w Brennej S.C ul. Wyzwolenia 77
 • Apteka „W Górkach” ul. Zalesie 3
 • Apteka „Przy Wiarusie” w Brennej ul. Wyzwolenia 34A

Zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny pochodzący z gospodarstw domowych można oddać w punktach zbiórki elektrośmieci, tj. – Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Brennej ul. Wyzwolenia 34 – “Marmet” Marek Gajewski Górki Małe ul. Breńska 19A.
Ponadto również na stronie http://elektrosmieciwsieci.pl/mapa można odnaleźć najbliższy punkt zbiórki elektrośmieci.

Istnieje również możliwość oddania zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego do punktów sprzedaży tego typu sprzętu. W punktach tych możliwe jest oddanie sprzętu na zasadzie “sztuka za sztukę” – oddanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego możliwe jest jedynie przy zakupie ekwiwalentnego urządzenia.

Zużyte baterie i akumulatory małogabarytowe. Istnieje możliwość oddania do specjalnie przygotowanych pojemników na terenie Urzędu Gminy, placówek oświatowych (w ramach realizowanego programu edukacyjnego dla uczniów) oraz w specjalnych pojemnikach w punktach handlowych prowadzących sprzedaż detaliczną baterii.

WYKAZ FIRM ODBIERAJĄCYCH ODPADY KOMUNALNE od właścicieli nieruchomości na terenie gminy:

 1. Zakład Budżetowy - Gospodarki Komunalnej, ul. Wyzwolenia 34, 43-438 Brenna, tel 033 8536285
 2. FANEX Międzyświeć, Międzyświeć 133, 43-430 Skoczów, tel. 033 8533446
 3. Kontrans II S.C., Pogórze 253, 43-430 Skoczów, tel. 033 853045
 4. Zakład Oczyszczania Miasta TROS-EKO Sp. z o.o., Ustroń ul. Bażantów 17, tel. 033 8544044
 5. Sanit - Trans Sp. z o.o. Międzyrzecze Górne 383, 43-392 Międzyrzecze Górne, tel. 033 8157974
 6. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o., ul. Konopnickiej 40, 43-450 Ustroń,  tel. 033 8543500
 7. Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „KOMART", sp. z o.o. ul. Szpitalna 7, 44-194 Knurów, tel. 032 2351183
 8. A.S.A. Eko Polska Sp. z o. o. w Zabrzu, ul. Lecha 10.41-800 Zabrze, tel. 032 3763450
 9. F.K.O M.Golik. J.Konsek. J.Serwotka S.P., ul. Kościuszki 45a, 44-200 Rybnik, tel.032 4223673
 10. Przedsiębiorstwo Spedycyjno - Transportowe "Transgór" S.A., ul. Jankowicka 9, 44-201 Rybnik,  tel. 032 7555444
 11. PHU OPERATUS, ul.Cyniarska 38, 43-300 Bielsko Biała, tel.033 8168482
 12. New Energy Cieszyn Sp. z o.o., Ogrodzona 115, 43-426 Dębowiec, tel. 519-172-838
 13. EKOPLAST-PRODUKT Sp. z o.o., ul. 3 Maja 15, 43-400 Cieszyn, tel. 033 8580075
 14. PPHU EKOPLAS-PRODUKT s.c., ul. Frysztacka 145, 43-400 Cieszyn tel. 033 8580075

( firmy wpisane do „Rejestru działalności regulowanej” na stronie Biuletynu Informacji Publicznej),