Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Deklaracja dostępności

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://mieszkaniec.brenna.org.pl

Urząd Gminy Brenna zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Oficjalnego Serwisu Gminy Brenna.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-02-18.
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-27.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Zamieszczone na stronie publikacje w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości.
 • Część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 • Niektóre filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych.
 • Część plików nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Na niektórych stronach brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 • Na niektórych stronach elementy wejściowe nie posiadają określonego przeznaczenia.
 • Do zaznaczania niektórych treści użyto jedynie wyróżnienia kolorem.
 • Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 • Brak możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.
 • Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 • Niektóre elementy tekstowe przedstawiono w formie grafiki.
 • Na niektórych stronach brak możliwości zatrzymania lub ukrycia animowanych części interfejsu.

Powody braku spełaniania wymagań

 • Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.
 • Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-06.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.
 • Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące takie, jak zmiana wielkości czcionki oraz kontrast.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Maciej Owczarzy, informatyk@brenna.org.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 33 853 62 22 . Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Urząd Gminy Brenna

Wyzwolenia 77
43-438 Brenna

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 50 metrów.
 • Parking jest płatny.
 • Parking znajduje się przed budynkiem Urzędu Gminy Brenna.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Budynek z lewej strony wyposażony jest w podjazd dla osób na wózkach.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.

Przestrzeń za wejściem

 • Na parterze po prawej stronie znajduje się wejście do Biura Podawczego, do którego można wjechać na wózku.

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 3 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Schody

 • Przy schodach znajduje się poręcz wzdłuż całego ciągu.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej

ul. Leśnica 8
43-438 Brenna

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 50 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Przed budynkiem od ulicy Leśnica oraz na placu Ośrodka znajduje się ogólnodostępny parking.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Do placówki prowadzi jedno wejście znajdujące się na poziomie "0" (strona zachodnia) oraz urządzenie do przemieszczenia osób niepełnosprawnych (platforma pionowa) od strony południowej budynku ( przycisk 1 panelu sterującego)
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Ciągi pionowe

 • Możesz skorzystać z windy.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta dla interesantów znajduje się w siedzibie Ośrodka (1 piętro)

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej

ul. Wyzwolenia 77
43-438 Brenna

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 50 metrów.
 • Parking jest płatny.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Budynek z lewej strony wyposażony jest w podjazd dla osób na wózkach
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.

Przestrzeń za wejściem

 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.

Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej - Filia w Górkach Małych

ul. Zalesie 3
43-436 Górki Małe

Parking

 • Możesz skorzystać z miejsca parkingowego. Na parkingu wyznaczyliśmy 1 miejsc przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Pamiętaj o zabraniu karty parkingowej i umieszczeniu jej za szybą.
 • Miejsca parkingowe są pomalowane na niebiesko i prawidłowo oznakowane.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 50 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Przed budynkiem znajduje się ogólnodostępny parking

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Wejście główne znajduje się lewej strony budynku Ośrodka Zdrowia. Samodzielne korzystanie z wejścia dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim nie jest możliwe.
 • Do wejścia prowadzą schody.
 • Przy schodach znajduje się poręcz.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.

Przestrzeń za wejściem

 • Przestrzeń jest zazwyczaj cicha i spokojna.
 • Pomieszczenie jest dobrze oświetlone.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na tym samym poziomie i na jednej kondygnacji, nie dotyczy wejścia i przestrzeni za wejściem.

Łazienka

 • Nie mamy dostępnej toalety.

Amfiteatr w Parku Turystyki

ul. Malinowa 2b
43-438 Brenna

Parking

 • Nie mamy parkingu.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Wejście główne znajduje się od strony punktów gastronomicznych, po południowej stronie budynku.
 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.

Przestrzeń za wejściem

 • Na parterze znajduje się pomieszczenie Informacji Turystycznej, do której można wjechać wózkiem

Ciągi poziome

 • Pomieszczenia znajdują się na 2 kondygnacjach.

Ciągi pionowe

 • Na inne kondygnacje możesz się dostać za pomocą schodów

Pomieszczenia

 • Pomieszczenia nie są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.
 • Toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych znajduje się w ogólnodostępnych toaletach, z osobnym wejściem, na parterze budynku, od strony placu zabaw.
 • Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku do łazienki.

Beskidzki Dom Zielin "Przytulia"

ul Wyzwolenia 69
43-438 Brenna

Parking

 • Nie mamy wyznaczonych miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.
 • Od miejsca parkingowego do wejścia do budynku odległość wynosi około 20 metrów.
 • Parking jest bezpłatny.
 • Parking znajduje się za budynkiem.

Pies asystujący

 • Możesz przyjść z psem asystującym lub psem przewodnikiem. Pamiętaj o certyfikacie psa asystującego i zaświadczeniu o szczepieniu.
 • Pies musi mieć kaganiec. Nie dotyczy psów przewodników.

Wejście do budynku

 • Wejście jest na poziomie gruntu. Nie ma przeszkód, by wjechać na wózku.
 • Drzwi musisz otworzyć ręcznie.
 • Otwierają się na zewnątrz.

Ciągi poziome

 • Wszystkie pomieszczenia znajdują się na parterze.
 • Wszystkie korytarze są dostępne.

Pomieszczenia

 • Wszystkie pomieszczenia są dostępne dla osób na wózkach.

Łazienka

 • W budynku jest toaleta dostępna dla osób z niepełnosprawnością.

Aplikacje mobilne

brak

Dodatkowe informacje

 • Obsługa osób słabosłyszących

  Istnieje możliwość obsługi osób słabosłyszących/niesłyszących w języku migowym po uprzednim powiadomieniu i umówieniu wizyty interesanta.

  W związku z realizacją postanowień ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) informujemy, że dla osób słabosłyszących lub niesłyszących dostępne są następujące formy komunikacji:
  - kontakt bezpośredni przez osobę przybraną - tj. osobę, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumienia z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej, jednostkach systemu, podmiotach leczniczych, jednostkach Policji, Państwowej Straży Pożarnej i straży gminnych oraz jednostkach ochotniczych działających w tych obszarach (zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy);
  • kontakt za pośrednictwem tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika - którego zapewnia Urząd Gminy Brenna;
  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: poczta@brenna.org.pl;
  • kierowanie korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej Urzędu Gminy Brenna na platformie ePUAP;
  • przesyłanie faksów pod numer: +48 33 853 63 70.

  Osoba uprawniona powinna zgłosić chęć skorzystania z pomocy tłumacza co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych. Zgłoszenia można dokonać poprzez przesłanie zapotrzebowania drogą elektroniczną na adres poczta@brenna.org.pl.pl lub faksem na numer +48 33 853 63 70 albo poprzez dostarczenie pisma o zapotrzebowaniu do Biura Podawczego urzędu (Urząd Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, Brenna).

  Usługa jest bezpłatna dla osoby uprawnionej będącej osobą niepełnosprawną w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 i Nr 171, poz. 1016).
  Podstawa prawna: Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243).