Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Środki zewnętrzne

Szczegółowe informacje o projektach, na które Gmina Brenna pozyskała dofinansowanie znajdują się w menu po lewej stronie.

-----------------------------------------------

Rozwój społeczno-gospodarczy możliwy jest nie tylko dzięki dochodom własnym gminy, ale również dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym. Dlatego też, środki te stanowią niewątpliwe wsparcie dla budżetu samorządu lokalnego.

Fundusze zewnętrzne można pozyskać ze źródeł krajowych (np. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz źródeł unijnych (np. Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego).

Przygotowując unijną perspektywę finansową na lata 2014-2020, państwa członkowskie wraz z Komisją i Parlamentem Europejskim określiły głowne cele, na które mogą być wykorzystane środki unijne, a także kwoty przeznaczone na ich realizację oraz sposób podziału tych środków między poszczególne kraje. Te uzgodnienia to tzw. Wspólne Ramy Strategiczne, które wskazują priorytety wydatkowania środków wspólnotowych. Natomiast poszczególne kraje członkowskie wybierają najważniejsze dla siebie priorytety, a następnie w uzgodnieniu z Komisją Europejską, sposoby ich realizacji.

Wspólne Ramy Strategiczne (WRS) na lata 2014-2020 obejmują przede wszystkim Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (inwestujący m.in w rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, infrastrukturę informacyjną i energetyczną), Europejski Fundusz Społeczny (inwestujący przede wszystkim w rozwój zasobów ludzkich i zapobieganie wykluczeniu społecznemu) i Fundusz Spójności (inwestujący głównie w rozwój transportu i ochronę środowiska). Narzędziem wdrażania wspólnej polityki rolnej jest Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW), a jego odpowiednikiem w polityce rybołówstwa jest Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR).

Te pięć funduszy jest nazywane łącznie Europejskimi Funduszami Strukturalnymi i Inwestycyjnymi (EFSI).

Schemat Wsólnych Ram Strategicznych z podziałem na: Fundusze Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Każde państwo członkowskie Unii Europejskiej musi przygotować „strategię” inwestowania przyznanych mu funduszy dla osiągnięcia zaplanowanych celów i efektów. Sposób wydatkowania pięciu wspomnianych funduszy w danym kraju określa Umowa Partnerstwa. W przypadku Polski, Umowa Partnerstwa została przyjęta przez Radę Ministrów w styczniu 2014 roku, a podpisana przez stronę unijną w maju 2014 roku. Umowa opisuje powiązanie strategii krajowej z celami strategii "Europa 2020", a także potrzeby i bariery rozwojowe kraju, cele tematyczne i sposób ich finansowania oraz sposób realizacji zasad horyzontalnych.

Umowa Partnerstwa stanowi podstawę dla programów operacyjnych, które są przygotowywane na poziomie krajowym lub regionalnym. W niektórych krajach – w tym w Polsce – uzupełnieniem rozporządzeń unijnych i programów operacyjnych są krajowe dokumenty i akty prawne opisujące bardziej szczegółowo cele i zasady wydatkowania środków unijnych.

Szczegółowe informacje na temat funduszy unijnych w Polsce dostępne są na stronie internetowej Portal Funduszy Europejskich.

Perspektywa na lata 2014-2020 będzie wdrażana w Polsce poprzez:

  • 6 programów o zasiegu krajowym,
  • 2 programy wspierające rolnictwo i rybołówstwo,
  • 16 programów regionalnych zarządzanych przez Urzędy Marszałkowskie, w tym przez Urząd Marszłakowski Województwa Śląskiego,
  • Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej,
  • Programy ramowe Unii Europejskiej.

Wykaz programów unijnych realizowanych w Polsce: lista Krajowych programó operacyjnych, programy wspierające rolnictwo i rybołóstwo, pozostałe programy