Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Program DOBRY START 300+

„Dobry start” ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku  szkolnego w wysokości 300 zł (jednorazowo).
Program nie jest uzależniony od dochodu.

Komu przysługuje?
Rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo - terapeutycznych, osobom pełnoletnim uczącym się w szkole (niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Wniosek o świadczenie ,,Dobry start’’ w imieniu dziecka składa rodzic, a w przypadku pełnoletniej osoby uczącej się ona sama na siebie.

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

 1. przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,
 2. przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 3. w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
 4. w przypadku ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.

Komu nie przysługuje?
Świadczenie nie przysługuje:

 1. na dziecko z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego,
 2. jeżeli dziecko lub osoba ucząca się zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie,
 3. na dziecko powyżej 20 roku życia jeżeli nie posiada orzeczenia o niepełnosprawności,
 4. na dziecko uczące się w szkole policealnej lub szkole dla dorosłych.

Dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie 'Dobry start':

 • wniosek,
 • dokument tożsamości do wglądu – rodzic,
 • dokument tożsamości do wglądu + orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego - opiekun prawny,
 • dokument tożsamości do wglądu + zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka,
 • kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego separację (oraz opiekę naprzemienną jeśli została sądownie ustalona) - oryginał do wglądu,
 • kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód (oraz opiekę naprzemienną jeśli została sądownie ustalona) - oryginał do wglądu,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
 • kserokopia paszportu wszystkich członków rodziny - w przypadku ubiegania sie o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - oryginał do wglądu,
 • kserokopia karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" - w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - oryginał do wglądu
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane:

 • od dnia 1 lipca danego roku do dnia 30 listopada danego roku w formie ELEKTRONICZNEJ
 • od dnia 1 sierpnia danego roku do dnia 30 listopada danego roku w formie PAPIEROWEJ

Dodatkowe informacje:

Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Powiadomienie o przyznaniu ww. świadczenia odbywa się drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej we wniosku.
W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu e-mail, będzie możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia.

Zapraszamy również  do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu „Dobry start” zawartymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej: https://www.mpips.gov.pl/dobrystart/