Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Program DOBRY START 300+

„Dobry start” – to jednorazowe wsparcie 300 zł, które ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego. Świadczenie nie jest uzależniony od dochodu.

Komu przysługuje?

Rodzicom, opiekunom faktycznym i prawnym, rodzinom zastępczym, osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka, dyrektorom placówek opiekuńczo - wychowawczym, dyrektorom regionalnych placówek opiekuńczo – terapeutycznych oraz osobom pełnoletnim uczącym się w szkole (niepozostającej na utrzymaniu rodziców w związku z ich śmiercią lub w związku z ustaleniem wyrokiem sądowym lub ugodą sądową prawa do alimentów z ich strony).

Świadczenie dobry start przysługuje do ukończenia:

 1. przez dziecko lub osobę uczącą się do 20 roku życia,
 2. przez dziecko lub osobę uczącą się do 24 roku życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności,
 3. w przypadku ukończenia 20 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 20 rok życia,
 4. w przypadku ukończenia 24 roku życia przez dziecko lub osobę uczącą się przed rozpoczęciem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko lub osoba ucząca się kończy 24 rok życia - w przypadku dzieci lub osób uczących się i legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności.
 5. osobie uczącej się w szkole policealnej lub szkole dla dorosłych.

Komu nie przysługuje?

 1. dziecku z tytułu rozpoczęcia rocznego przygotowania przedszkolnego (tzw. zerówka),
 2. dziecku lub osobie ucząca się które zostały umieszczone w domu pomocy społecznej, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, szkole wojskowej lub innej szkole, jeżeli instytucje te zapewniają nieodpłatne pełne utrzymanie.

Dokumenty dla osób ubiegających się o świadczenie 'Dobry start':

 • wniosek,
 • dokument tożsamości do wglądu – rodzic,
 • dokument tożsamości do wglądu + orzeczenie sądu ustanawiające opiekuna prawnego - opiekun prawny,
 • dokument tożsamości do wglądu + zaświadczenie z sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka,
 • kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego separację (oraz opiekę naprzemienną jeśli została sądownie ustalona) - oryginał do wglądu,
 • kserokopia prawomocnego wyroku sądu orzekającego rozwód (oraz opiekę naprzemienną jeśli została sądownie ustalona) - oryginał do wglądu,
 • orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe albo orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę Prawo oświatowe,
 • orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego, o których mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, lub orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych, o których mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe,
 • kserokopia paszportu wszystkich członków rodziny - w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkującego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - oryginał do wglądu,
 • kserokopia karty pobytu z adnotacją "dostęp do rynku pracy" - w przypadku ubiegania się o świadczenie przez cudzoziemca zamieszkałego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej - oryginał do wglądu
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start”.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia „Dobry start” są przyjmowane:

 • od dnia 1 lipca do dnia 30 listopada danego roku w formie elektronicznej (tj. za pomocą niektórych banków, poprzez portal Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, tj. platformę emp@tia), 
 • Wnioski przesłane za pomocą poczty elektronicznej, tj. email nie są traktowane jako wniosek elektroniczny,
 • od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku w formie papierowej oraz elektronicznej.

W przypadku wniosków złożonych w lipcu i sierpniu, rodziny wyprawkę otrzymają nie później niż 30 września. W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach gminy będą miały maksymalnie 2 miesiące od dnia złożenia wniosku na jego rozpatrzenie i wypłatę świadczenia. Złożenie wniosku o świadczenie dobry start w lipcu i sierpniu to gwarancja wypłaty świadczenia nie później niż do 30 września.

Dodatkowe informacje:

Przyznanie świadczenia „Dobry start” nie wymaga wydania decyzji. Powiadomienie o przyznaniu ww. świadczenia odbywa się drogą elektroniczną na wskazany adres poczty elektronicznej we wniosku. W przypadku gdy wnioskodawca nie wskazał adresu e-mail, będzie możliwość odebrania informacji o przyznaniu świadczenia.

Zapraszamy również  do zapoznania się z informacjami dotyczącymi programu „Dobry start” zawartymi na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.