Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Dodatek osłonowy

Dodatek osłonowy ma na celu zapewnienie wsparcia dla osób mieszkających i przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym najuboższych energetycznie, przy opłacaniu części kosztów energii oraz powiązanych z nimi rosnących cen żywności.

Komu przysługuje dodatek osłonowy?
Dodatek osłonowy przysługuje gospodarstwu domowemu, którego miesięczne dochody nie przekraczają:

 • 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub
 • 1500 zł na osobę gospodarstwie wieloosobowym.

W przypadku przekroczenia kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymania dodatku osłonowego, obowiązuje tzw. mechanizm „złotówka za złotówkę”, gdzie wysokość należnego świadczenia ulega obniżeniu o kwotę przekroczenia przeciętnego miesięcznego dochodu.

Dodatek osłonowy przysługuje:

 1. osobom posiadającym obywatelstwo polskie, mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 2. cudzoziemcom mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
 • na podstawie zezwolenia na pobyt stały,
 • zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej,
 • zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d lub w art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz.U. z 2021 r. poz. 2354), lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej
 • w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej zgody na pobyt ze względów humanitarnych lub zgody na pobyt tolerowany w formie schronienia, posiłku, niezbędnego ubrania oraz zasiłku celowego,
 • mającym miejsce zamieszkania i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej obywatelom państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) Rzeczypospolitej Polskiej.

Ile wynosi dodatek osłonowy?

Dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 400 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 600 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 850 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1150 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

W przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, dodatek osłonowy wynosi rocznie:

 • 500 zł dla gospodarstwa domowego jednoosobowego
 • 750 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 2 do 3 osób
 • 1062,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z 4 do 5 osób
 • 1437,50 zł dla gospodarstwa domowego składającego się z co najmniej 6 osób.

Minimalna kwota wypłacanych dodatków osłonowych będzie wynosić 20 zł. Poniżej 20 zł dodatek osłonowy nie będzie przysługiwał.

Kiedy można złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?
Wniosek o dodatek osłonowy można składać do 31 października. Wnioski złożone po tym dniu nie zostaną już rozpatrzone.

Gdzie złożyć wniosek o wypłatę dodatku osłonowego?
Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego mieszkańcy gminy Brenna mogą złożyć OSOBIŚCIE w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej: Brenna, ul. Leśnica 8, od poniedziałku do piątku przy czym w:

SEKRETARIACIE

 • pn. 7.00 - 16.00
 • wt. - czw. 7.00 - 15.00
 • pt.  7.00 – 14.00

KONSULTACJE Z PRACOWNIKIEM MERYTORYCZNYM

 • pn. 7.15 – 16.00
 • wt. 7.15 – 15.00
 • śr.  dzień wewnętrzny bez konsultacji
 • czw.  7.15 – 15.00
 • pt.  dzień wewnętrzny bez konsultacji

Wniosek o wypłatę dodatku osłonowego można, także złożyć ELEKTRONICZNIE za pomocą środków komunikacji elektronicznej – skrzynki  e-PUAP. Wniosek taki opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.
Wniosek można również przesłać TRADYCYJNĄ  POCZTĄ z dopiskiem „dodatek osłonowy” na adres:
43-438 Brenna, ul. Leśnica 8 lub złożyć w „SKRZYNCE NA LISTY”  (uwaga- brak  potwierdzenia o złożenia wniosku) zlokalizowanej przy wejściu do budynku siedziby GOP Brenna.

Jaki dochód jest brany pod uwagę przy ustalaniu prawa do dodatku osłonowego?

 • dla wniosków złożonych od 1 stycznia do 31 lipca – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2020 roku (zeznanie podatkowe)
 • dla wniosków złożonych od 1 sierpnia do 31 października – uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w 2021 roku (zeznanie podatkowe).

Terminy wypłat

Świadczenia przyznane na kompletne wnioski złożone w styczniu 2022 r. będą wypłacone w 2 równych ratach, tj. do 31 marca i do 2 grudnia. Te osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się wsparcie. Wówczas muszą złożyć kompletny wniosek do 31 października 2022 r. W tym przypadku wypłata dodatku zostanie zrealizowana jednorazowo najpóźniej do 2 grudnia 2022 r.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany przez gminy, które otrzymają dotacje z budżetu państwa.

Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego
Przyznanie dodatku osłonowego nie wymaga wydania decyzji. Informacja o przyznaniu dodatku osłonowego zostanie wysłana na adres poczty elektronicznej wskazany przez wnioskodawcę we wniosku o wypłatę dodatku osłonowego.

Ważne!
Nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku osłonowego nie wstrzymuje jego wypłaty.

Załączniki: