Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Pomoc materialna o charakterze socjalnym

Pomoc materialna o charakterze socjalnym ( stypendium szkolne, zasiłek szkolny) dla uczniów w roku szkolnym 2020/2021

 • Stypendium szkolne

Wnioski będą wydawane od 17.08.2020 r.

Wiosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego – do dnia 15 lutego danego roku szkolnego;
 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych – do dnia 15 października danego roku szkolnego.

• stypendium skierowane jest dla uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Brenna. 

Stypendium szkolne przysługuje:

1) uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

Stypendium szkolne nie przysługuje dzieciom objętym rocznym przygotowaniem przedszkolnym tzw. „zerówka”.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł. netto. Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1507   z późn. zm.).

Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zależna od wysokości wykazanego dochodu na członka rodziny:

- dochód na osobę w rodzinie ucznia w stosunku do kryterium dochodowego do 50%(tj. dochód od 0 zł do 264,00 zł)- stypendium w wys. 124,00 zł/m-c;

- dochód na osobę w rodzinie ucznia w stosunku do kryterium dochodowego powyżej 50% (tj. dochód od 264,01 zł do 528,00 zł - stypendium w wys. 99,20 zł/m-c.

*wysokość stypendium szkolnego ulega zwiększeniu do 200% kwoty zasiłku rodzinnego (to jest odpowiednia: 124 x 2 = 248,00; 99,20 x 2 = 198,40) w przypadku wystąpienia przynajmniej 2 (dwóch) okoliczności: bezrobocia, niepełnosprawności, ciężkiej lub długotrwałej choroby, wielodzietności, braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizmu, narkomani a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

*rodziną w rozumieniu przepisów ustawy o pomocy społecznej są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Wnioskodawcami mogą być: rodzice, prawni opiekunowie, pełnoletni uczeń

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne: 

1) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą  np.: kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach – w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;

2) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (również używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów;

3) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych, ponadpdstawowych oraz słuchaczy kolegiów).


Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów (refundacji), istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę lub pełnoletniego członka rodziny) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

Data wystawienia dokumentów potwierdzających poniesione wydatki na cele edukacyjne powinna zawierać się w okresie: 

 1. zakup podręczników oraz pozostałych artykułów – od czerwca 2020 r.
 2. internet oraz bilety autobusowe - od września 2020 r.

Istnieje możliwość zakupu podręczników używanych. W sytuacji kupna podręczników używanych od osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej, poniesiony wydatek można udokumentować umową kupna – sprzedaży.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

 • w przypadku zatrudnienia:
  zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie własne o dochodach netto wszystkich pełnoletnich członków rodziny, osiągniętych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku;
 • w przypadku bezrobocia:
 • decyzja z Powiatowego Urzędu Pracy lub oświadczenie o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
   zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
 • oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
 • w przypadku utraty dochodu:
  dokument określający datę utraty dochodu np. świadectwo pracy, zaświadczenie pracodawcy itp.;
 • w przypadku otrzymywania alimentów:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, a w przypadku alimentów dobrowolnych oświadczenie własne lub dowody wpłaty;
 • w przypadku przekazywania alimentów na rzecz osób spoza rodziny:
  odpis prawomocnego orzeczenia sądu zasądzającego alimenty, odpis protokołu zawierającego ugodę sądową lub ugodę zawartą przed mediatorem, przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość zapłaconych alimentów;
 • w przypadku niealimentacji:
  zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne (komornik) o egzekucji alimentów należnych za miesiąc poprzedzający złożenie wniosku lub oświadczenie o wysokości wyegzekwowanych alimentów;
 • w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej:
  na zasadach ogólnych: oświadczenie o liczbie miesięcy, w których była prowadzona działalność oraz zaświadczenie z urzędu skarbowego za poprzedni rok kalendarzowy  i zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości składki zdrowotnej;
  opodatkowanej zryczałtowanym podatkiem dochodowym (w tym karta podatkowa): zaświadczenie z urzędu skarbowego o formie opodatkowania, oświadczenie o osiągniętym dochodzie oraz dowody opłaty składek w ZUS;
 • w przypadku pobierania renty/emerytury:
  decyzja przyznająca rentę/ emeryturę lub decyzja ostatniej waloryzacji renty/emerytury;
 • w przypadku prowadzenia gospodarstwa rolnego:
  zaświadczenie lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonego w hektarach przeliczeniowych; przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308 zł;

Pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

Prosimy pamiętać, że w toku postępowania administracyjnego GOPS Brenna może wymagać dostarczenia również innych dokumentów, jeżeli jest to niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Pouczenie:
1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zasiłek szkolny:
Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku.