Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej - edycja 2022

Banner MRPiPS

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO
CAŁKOWITA WARTOSĆ – 34.575,00 zł,
DOFINANSOWANIE – 34.575,00 zł.

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brennej w związku z przystąpieniem do resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego informuje o rozpoczęciu naboru osób do udziału w ww. Programie.

Realizacja Programu nastąpi pod warunkiem wyłonienia wykonawcy – realizatora ww. usługi i potrwa do 31.12.2022 r.

Kto może uzyskać wsparcie:
Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności  oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla:

 • dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji,
 • osób z niepełnosprawnością, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne niepełnosprawności (zgodnie  z ustawą z 27.08.1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 537)) mieszkających na terenie Gminy Brenna.

Przewidywana liczba uczestników to 5 osoby, w tym:

 • 4 osoby wymagające wysokiego poziomu wsparcia rozumianego zgodnie z założeniami programu tj. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
 • 1 osoba  do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami, o których mowa w punktach 7 i 8 orzeczenia o niepełnosprawności w tym osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi i trudnościami związanymi z mobilnością i komunikacją.

Procedura zgłoszenia uczestników Programu.
W celu dołączenia do Programu należy dostarczyć komplet dokumentów, który stanowią:

 • karta zgłoszenia do Programu AOON – edycja 2022,
 • kopia orzeczenia o niepełnosprawności,
 • zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu,
 • podpisana klauzula informacyjna.

Druki są załączone poniżej lub do pobrania w siedzibie GOPS.

Ważne:
Zakwalifikowanie do Programu odbywać się będzie z uwzględnieniem kolejności zgłoszeń uczestników oraz osobistej sytuacji osoby z niepełnosprawności, a także dostępności usług asystenta osobistego zgodnie z założeniami Programu i przyznanymi Gminie środkami finansowymi na ten cel.

Uczestnik Programu może samodzielnie wybrać asystenta z wyłączeniem osób będących członkami rodziny, opiekunami prawnymi lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem Programu.

Za członków rodziny należy uznać rodziców, dzieci, rodzeństwo, wnuki, dziadków, teściów, macochę, ojczyma.
Osoba niepełnosprawna dokonuje wyboru asystenta poprzez złożenie oświadczenia (wzór)  o wyborze asystenta wraz z informacją, iż jest on przygotowany do realizacji usług asystencji osobistej.
W przypadku samodzielnego wyboru asystenta dla dziecka niepełnosprawnego do 16 roku życia od asystenta świadczącego usługi dodatkowo wymagane będą dokumenty:

 • zaświadczenie o niekaralności dostarczone przed rozpoczęciem wsparcia przez asystenta,
 • pisemna informacja o niefigurowaniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na tle seksualnym,
 • pisemna akceptacja osoby asystenta ze strony rodzica lub opiekuna prawnego dziecka z niepełnosprawnością.

W godzinach realizacji usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268 ze zm.), a także inne usługi finansowane w ramach Funduszu Solidarnościowego lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, finansowane z innych źródeł.

Komplet dokumentów należy składać do 25 marca 2022 r. do godziny 14:00

 • bezpośrednio w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Brenna, ul. Leśnica 8 w godzinach pracy Ośrodka,
 • za pośrednictwem poczt,
 • za pośrednictwem platformy epuap

Zgłoszenia niekompletne nie będą uwzględniane.
Pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej będą kontaktować się  z uczestnikami zakwalifikowanymi do Programu. Osoby niezakwalifikowane otrzymają pisemną informację.

W przypadku trudności ze złożeniem wniosku lub uzyskaniem informacji dotyczących Programu prosimy o kontakt: tel. 33 8536 459

Po  25 marca 2022 r. nabór będzie otwarty, a usługi asystencji osobistej będą przyznawane pod warunkiem rezygnacji już zakwalifikowanych osób oraz dostępnych środków finansowych w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Podstawą prawną Programu jest art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787).

Załączniki: