Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich - Szpotawice, Etap III

07 Aug 2018   14:43

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 18 lipca 2018 roku Gmina Brenna podpisała umowę z Przedsiębiorstwem GRESAN Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą przy ulicy Kreta 5a, 43-450 Ustroń na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, na podstawie sporządzonego przez niego projektu budowlano – wykonawczego dla zadania pod nazwą: „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami domowymi w Górkach Wielkich - Szpotawice, Etap III” oraz prowadzenia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęły 3 oferty, przedsiębiorstwo j.w. złożyło najkorzystniejszą ofertę tj. spełniło wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymało największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Wartość przedmiotu umowy stanowi wynagrodzenie ryczałtowe i zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 3.092.035,50 zł w tym:

- koszty prac projektowych wraz z aktualizacją mapy do celów projektowych w zryczałtowanej kwocie brutto 108.240,00 zł

- koszty roboty budowlano-montażowych w zryczałtowanej kwocie brutto 2.971.495,50 zł

- koszt nadzoru autorskiego w zryczałtowanej kwocie brutto 12.300,00 zł.

Zakres rzeczowy będzie obejmował zaprojektowanie i wykonanie wg opracowanej dokumentacji projektowej budowy (rozbudowy) sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym o łącznej długości ok. 5.535 mb  w tym: (sieć  – PVC Dz 200mm długości  4.187 mb i PCW Dz 160mm – dł. ok. 84 mb oraz  przyłącza do budynków PCW 160 mm – dł. 1264 mb ) wraz z przykanalikami do budynków PCW 160 mm – 360 mb. na obszarze ulic Stromej, Żurawiej, Kruczej, Jaskółczej, Drozdów, Zacisze oraz części ulicy Szpotawickiej w Górkach Wielkich. Łącznie w ramach inwestycji planuje się podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 83 budynków mieszkalnych.

Zgodnie z zawartą umową określono następujące terminy wykonania przedmiotu zamówienia:

- opracowanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnego pozwolenia na budowę – do 28.02.2019 roku.

- zakończenie robót budowlanych wraz z przyjęciem zgłoszenia zakończenia robót lub uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie – do 30.10.2019 roku.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich (Szpotawice) – etap III” i współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i oszczędzaniem energii” na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.