Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Budowa kanalizacji sanitarnej w Górkach Wielkich - Zalesie

16 May 2019   09:17

„Budowa kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2”.

Wójt Gminy w Brennej informuje, że 30 kwietnia 2019 roku Gmina Brenna podpisała umowę z firmą RYSZKA WITOLD FIRMA USŁUGOWO – HANDLOWA, z siedzibą 43-450 Ustroń, ul. Katowicka 207, na „Budowę kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2”.

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęły 2 oferty, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Koszt robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 5.434.972,52 zł.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji sanitarnej bez przyłączy domowych w Górkach Wielkich (Zalesie, Nowy Świat, Czarny Las), Etap II Zadanie 6 i Etap III Zadanie 2” zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym i Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót opracowaną przez Pracownię Projektową „PROWODKAN” ul. Sarego 25/4, 31-047 Kraków oraz aktualizacją zakresu będącego przedmiotem postępowania o udzielenie zamówienia, wykonaną przez HYDRO-LINE PROJEKT mgr. inż. Jacek Hyrnik 43-450 Ustroń ul. Polańska 147. Ze względu na zróżnicowane położenie wysokościowe obszaru opracowania w projekcie przyjęto rozwiązanie budowy sieci kanalizacji sanitarnej w systemie grawitacyjnym i ciśnieniowym. W ramach zadania  planuje się wykonać sieć kanalizacyjną grawitacyjną o łącznej długości 7.484,0 mb oraz ciśnieniową o łącznej długości 198,5 mb. Inwestycja realizowana będzie w Górkach Wielkich przy ulicach Malinowej, Granicznej, Aroniowej, Agrestowej, Azaliowej, Porzeczkowej, Dobrej, Miłej, Kwiatowej, Furmańskiej oraz na odcinkach ulic Nowy Świat, Wiejskiej, Zalesie i Sadowej. Po zakończeniu robót budowlanych do sieci kanalizacji sanitarnej będzie możliwość podłączenia 143 budynków. W rejonie skrzyżowania ulic Nowy Świat i Malinowej zaprojektowano sieciową przepompownię ścieków P2, która będzie rurociągiem ciśnieniowym tłoczyć ścieki do nowo wybudowanego kolektora grawitacyjnego zlokalizowanego na poziomie ok. 327 m n.p.m.  

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

1/ Kanalizacja grawitacyjna:

- ciągi główne:  ɸ 200x5,9mm z rur PCW typ ciężki „S” – 6.734,0 mb

                            ɸ 160x4,7mm z rur PCW typ ciężki „S” -     750,0 mb

  2/ Kanalizacja ciśnieniowa:

  - ciągi główne: ɸ 90x8,2mm z rur PE100 RC SDR 11 – 107,0 mb  (z pompowni P2)                

                             ɸ 75x4,5mm z rur PE100RC SDR 176 – 91,5 mb (NSR2-Tr75/75)

 3/ Przepompownia ścieków – 1 kpl (P2 – ul. Nowy Świat-Malinowa)

Roboty zgodnie z zawartą umową, planuje się zakończyć do 30 listopada 2020 roku.

W związku z wnioskiem Wykonawcy robót, zaktualizowano harmonogram rzeczowo-finansowy. W związku z tym realizację robót związanych z budową sieci kanalizacji sanitarnej Wykonawca rozpocznie od listopada 2019 roku. Termin zakończenia realizacji inwestycji nie ulegnie zmianie.