Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Efektywność energetyczna

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. 2020 r., poz. 264 ze zm.) informuje się o stosowanych środkach poprawy efektywności energetycznej w gminie Brenna:

1. Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna (PGN) został przyjęty uchwałą nr XII/130/2016 Rady Gminy Brenna z dnia 23 czerwca 2016 r., w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Brenna” na lata 2016 – 2020. Plan został zaktualizowany uchwałą nr XXX/338/2018 Rady Gminy Brenna z dnia 24 maja 2018 r., w sprawie zmiany uchwały nr XII/130/2016 Rady Gminy Brenna z dnia 23 czerwca 2016 r., w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Brenna” na lata 2016 – 2020. W ramach działań przewidzianych w Planie Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna opracowano i przyjęto Regulamin udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Brenna na dofinansowanie kosztów wymiany źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych położonych na terenie gminy Brenna, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Brenna nr XVII/189/17 z dnia 23 lutego 2017 r. ze zm.W oparciu o przedmiotowy dokument mieszkańcy mogą ubiegać się o dotację na inwestycje mające na celu wymianę niskosprawnych i nieekologicznych kotłów na paliwo stałe na nowe kotły gazowe, olejowe lub piece na paliwo stałe V klasy. Celem głównym zadania jest ograniczenie zanieczyszczenia powietrza.

2. Działania kontrolne

Prowadzone są działania kontrolne mające na celu przede wszystkim zwiększenie świadomości mieszkańców o szkodliwości spalania złych paliw oraz odpadów. W ramach działań w 2017 roku przeprowadzono 7 kontroli w zakresie spalania odpadów w gospodarstwach indywidualnych oraz 155 kontroli w ramach weryfikacji umów na odbiór odpadów z nieruchomości niezamieszkałych, mających za zadanie zweryfikować czy odpady nie są porzucane lub spalane. Natomiast w 2018przeprowadzono 70 kontroli w zakresie spalania odpadów w gospodarstwach indywidualnych i przestrzegania uchwały antysmogowej oraz 53 kontrole dotyczące gospodarki odpadami na nieruchomościach niezamieszkałych. W 2019 przeprowadzono 35 kontroli w zakresie spalania odpadów w gospodarstwach indywidualnych i przestrzegania uchwały antysmogowej oraz 16 kontroli dotyczących gospodarki odpadami na nieruchomościach niezamieszkałych. Dodatkowo przeprowadzane są kontrole w ramach przyznanych dotacji na wymianę kotłów.

3. Zwiększenie udziału OZE

Złożono wniosek do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego na dofinansowanie realizacji projektu pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17). W ramach zadania przeprowadzono audyty na prawie 230 nieruchomościach.

4. Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej.

Zrealizowano inwestycję pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Brennej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii” (wykonanie m.in. instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła, modernizację instalacji c.o., docieplenie ścian). Wykonano rozbudowę i przebudowę Przedszkola Publicznego nr 1 przy ul. Zalesie 3 w Górkach Małych - dla rozbudowanej części budynku przedszkola wykonano instalację fotowoltaiczną.

5. Wsparcie działań proefektywnościowych

Gmina Brenna udziela dotacje do wymiany źródeł ogrzewania, na ograniczenie niskiej emisji poprzez modernizację indywidulanych kotłowni domowych. Należy także przyjąć, iż część mieszkańców, przedsiębiorców mogło dokonać wymiany we własnym zakresie. Dodatkowo mieszkańcy mogli korzystać z dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, w tym na termomodernizację budynków mieszkalnych.

6. Powołanie Klastra Energetycznego

Założenie klastra energetycznego Brenergia - Klaster Lokalnego Systemu Energetycznego, który uzyskał Certyfikat Pilotażowego Klastra Energii i którego partnerem jest gmina Brenna. Celem strategicznym klastra jest m.in. inicjowanie i wspólne prowadzenie działań związanych z rozwojem energetyki rozproszonej gminy Brenna opartej o Lokalny System Energetyczny, natomiast wśród działań można wymienić ograniczenie niskiej emisji, poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych i przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności lokalnej gospodarki, a także produkcja energii z OZE, jej magazynowanie oraz dystrybucja.

7. Modernizacje oświetlenia ulicznego

8. Działania edukacyjno-promocyjne

Prowadzone jest szereg działań edukacyjno-promocyjnych w zakresie ograniczenia niskiej emisji, zanieczyszczeń powietrza oraz efektywności energetycznej.