Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Fotowoltaika

Program "Mój prąd"

Przypominamy wszystkim zainteresowanym o możliwości skorzystania z Programu Mój Prąd. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Beneficjentami są osoby fizyczne wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Wnioski przyjmowane są przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Bliższe informacje znajdują się na stronie internetowej programu Mój Prąd.

__________________________

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Termin ogłoszenia naboru i początek przyjmowania wniosków planowany jest na przełom sierpnia i września 2019 roku.

Nabór wniosków będzie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Poniżej przedstawiamy szczegółowe założenia przygotowanego przez Rząd programu:

 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  w formie bezzwrotnej do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Informacje o nowym programie Mój Prąd udzielają doradcy z Wydziału Projektu Doradztwa Energetycznego NFOŚiGW: https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/

Źródło:

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/aktualnosci/art,1450,program-moj-prad-zalozenia-szczegolowe.html

 

___________________________________________

Informujemy, że 30.11.2022 r. została podpisana z Województwem Śląskim umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa 14. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT – EU, Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT – EU.

Wysokość przyznanego dofinasowania wynosi 4 834 565,93 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Szczegółowe informacje o projekcie dostępne są w zakładce Środki zewnętrzne - link: https://mieszkaniec.brenna.org.pl/poprawa-jakosci-powietrza-poprzez-zwiekszenie-udzialu-oze-w-wytwarzaniu-energii-na-terenie-gminy-brenna

W ww. zakładce będą podawane wszystkie informacje związane z realizacją projektu, w tym informacje o naborach Uczestników. Informacje o wdrażaniu poszczególnych etapów projektu będą również dostępne w Aktualnościach oraz w BIP Urzedu Gminy.

 

___________________________________________

Informujemy, iż długo oczekiwane rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17), w ramach którego Gmina Brenna złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna, nastapiło 15 maja 2019 r.

Do dofinansowania wybrane zostały 4 projekty na łączną kwotę ponad 147 mln zł. Są to projekty przygotowane przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego (projekt obejmuje 10 gmin: Godów, Marklowice, Pszów, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Krzyżanowice, Racibórz, Żory, Jastrzębie Zdrój, Rybnik), Gminę i Miasto Czerwionka Leszczyny (1 gmina), Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu (projekt obejmuje 10 gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Żywiec i Łodygowice), a także partnerski projekt Gminy Zawiercie (podregion sosnowiecki - 6 gmin: Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny, Zawiercie, Sosnowiec).

Nasz projekt pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna znalazł sie na liście projektów rezerwowych. W ramach ww. naboru wniosków do Urzedu Marszałkowskiego wpłynęło łacznie 125 projektów, co 10-krotnie przekroczyło dostępną pulę środków finasowych zaplanowanych w konkursie.

Wyniki naboru:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_naboru_z_poddzialania_4_1_3__odnawialne_zrodla_energii

Dodatkowe informacje są dostępne pod poniższym linkiem:

https://www.slaskie.pl/content/ponad-80-mln-zl-z-budzetu-panstwa-na-inwestycje-w-oze

______________________________

 

Informujemy, iż długo oczekiwane rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17), w ramach którego Gmina Brenna złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna, nastapiło 15 maja 2019 r.

Do dofinansowania wybrane zostały 4 projekty na łączną kwotę ponad 147 mln zł. Są to projekty przygotowane przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego (projekt obejmuje 10 gmin: Godów, Marklowice, Pszów, Rydułtowy, Wodzisław Śląski, Krzyżanowice, Racibórz, Żory, Jastrzębie Zdrój, Rybnik), Gminę i Miasto Czerwionka Leszczyny (1 gmina), Związek Międzygminny ds. Ekologii w Żywcu (projekt obejmuje 10 gmin: Gilowice, Jeleśnia, Koszarawa, Lipowa, Milówka, Radziechowy-Wieprz, Rajcza, Ujsoły, Żywiec i Łodygowice), a także partnerski projekt Gminy Zawiercie (podregion sosnowiecki - 6 gmin: Irządze, Łazy, Poręba, Szczekociny, Zawiercie, Sosnowiec).

Nasz projekt pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna znalazł sie na liście projektów rezerwowych. W ramach ww. naboru wniosków do Urzedu Marszałkowskiego wpłynęło łacznie 125 projektów, co 10-krotnie przekroczyło dostępną pulę środków finasowych zaplanowanych w konkursie.

Wyniki naboru:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/wyniki_naboru_z_poddzialania_4_1_3__odnawialne_zrodla_energii

Dodatkowe informacje są dostępne pod poniższym linkiem:

https://www.slaskie.pl/content/ponad-80-mln-zl-z-budzetu-panstwa-na-inwestycje-w-oze

 

___________________________

Informujemy, iż rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17), w ramach którego Gmina Brenna złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna, zostało przesunięte na maj 2019 r. 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zmiana_terminu_rozstrzygniecia_4_1_3_30042019

___________________________

Informujemy, iż rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17), w ramach którego Gmina Brenna złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna, zostało ponownie przesunięte z marca 2019 r. na kwiecień 2019 r. 

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zmiana_terminu_rozstrzygniecia_4_1_3_23032019

____________________________

Informujemy, iż rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17), do którego Gmina Brenna złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna, z uwagi na toczące się analizy dotyczące możliwości zwiększenia alokacji w naborze, został przesunięty z lutego 2019 r. na marzec 2019 r.

źródło informacji:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zmiana_terminu_rozstrzygniecia_konkursu_4_1_3_oze_022719

____________________________

Informujemy, iż rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17), w ramach którego Gmina Brenna złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna, został przesunięty ze stycznia 2019 r. na luty 2019 r.

źródło informacji:

https://rpo.slaskie.pl/czytaj/zmiana_terminu_rozstrzygniecia_4_1_3_oze_konkurs_012819

_____________________________

Informacja dotycząca projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna

Informujemy, iż rozstrzygnięcie konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17), w ramach którego Gmina Brenna złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna, nastąpi w styczniu 2019r.

żródło informacji:

http://rpo.slaskie.pl/czytaj/zmiana_terminu_rozstrzygniecia_konkursu_4_1_3_odnawialne_zrodla_energii_26112018

_______________________________

Informacja dotycząca projektu: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna

Informujemy, iż Gmina Brenna w maju 2018r. złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn.: Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna, do konkursu organizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego, w ramach Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 (nabór nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17). Wniosek został zarejestrowany w Lokalnym Systemie Informatycznym Województwa Śląskiego pod numerem WND-RPSL.04.01.03-24-02CF/18-001. Wniosek obejmował wykonanie instalacji fotowoltaicznych na posesjach mieszkańców naszej Gminy, którzy zakwalifikowali się do udziału w projekcie.

Zgodnie z informacja dotyczącą naboru wniosków, na etapie przygotowywania dokumentacji aplikacyjnej, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego wskazywał listopad 2018r., jako orientacyjny termin rozstrzygnięcia konkursu. Ponieważ obecnie nadal prowadzone się prace związane z oceną formalną i merytoryczną złożonych wniosków, termin rozstrzygnięcia konkursu ulegnie przesunięciu. Z informacji przekazywanych przez pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wynika, iż w momencie ustalenia nowego terminu rozstrzygnięcia konkursu zostanie on podany do publicznej wiadomości, na stronach Urzędu Marszałkowskiego.

Poniżej link do strony konkursowej, na której można śledzić postęp prac w ramach naboru nr RPSL.04.01.03-IZ.01-24-199/17, w którym Gmina Brenna złożyła wniosek o dofinansowanie.

http://rpo.slaskie.pl/wiadomosci/

___________________________________

Poniżej zamieszczamy listę instalacji zakwalifikowanych do projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna”.

Umowy przedwstępne z właścicielami wymienionych nieruchomości podpisywane będą na sali sesyjnej Urzędu Gminy w Brennej w dniach 9 - 11 maj 2018 r. w godzinach pracy urzędu.

Właścicieli zapraszamy do podpisania umowy oraz do dokonania opłaty kosztów przygotowawczych i weryfikacji technicznej projektowanych instalacji PV w wysokości 200 zł brutto (przed odbiorem audytu fotowoltaicznego).

Wpłatę można dokonać w kasie urzędu lub na rachunek bankowy: Beskidzki Bank Spółdzielczy Oddział w Bielsku-Białej  33 8111 0009 2001 0036 9950 0001. Przelew powinien być opatrzony opisem: „Projekt budowy instalacji PV na terenie Gminy Brenna”.

Przypominamy, iż Uczestnik nie może posiadać jakichkolwiek zaległych zobowiązań finansowych wobec Gminy Brenna z tytułu należności publiczno-prawnych i cywilno-prawnych. Wymóg braku zaległości dotyczy wszystkich osób posiadających prawo do dysponowania nieruchomością.

Z uwagi na warunek postawiony w regulaminie konkursu dotyczący maksymalnego kosztu likwidacji emisji CO2 w wysokości 11 513,32 modernizacja instalacji gazowych (w zakresie zmiany sposobu ogrzewania ciepłej wody użytkowej - z gazowego na elektryczny) nie może być dofinansowana z uwagi na wyższy koszt likwidacji CO2 (ok. 12 300 zł).

___________________________________

 

O G Ł O S Z E N I E

W związku z prowadzonymi pracami nad przygotowywaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu budowy instalacji fotowoltaicznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs informujemy osoby, które złożyły deklaracje uczestnictwa, iż pracownicy firmy Energia Optimum Sp. z o. o. będą przeprowadzać wizje lokalne u mieszkańców w celu opracowania audytów fotowoltaicznych.

Firma działa na zlecenie Gminy Brenna i jest odpowiedzialna za przygotowanie dokumentacji technicznej i aplikacyjnej dla projektu.

Pracownicy firmy będą wyposażeni w pełnomocnictwo Wójta Gminy Brenna (właściciel wizytowanej nieruchomości ma prawo zweryfikować, czy osoba wykonująca czynności posiada wymagany dokument). W razie jakichkolwiek wątpliwości, prosimy o kontakt          z  Urzędem Gminy Brenna pod numerem  tel. (0 33) 8536 222 wew. 233 lub z reprezentantem firmy Energia Optimum  Sp. z o. o., tel. 667 502 133.

 _________________________________

Uwaga!

Informujemy zainteresowane osoby, które chciałyby uczestniczyć w projekcie budowy instalacji fotowoltaicznych, iż Zarząd Województwa Śląskiego wydłużył termin naboru do konkursu z poddziałania 4.1.3 Odnawialne źródła energii - konkurs. Z tego względu, zgodnie z Zarządzeniem nr 22/2018 Wójta Gminy Brenna z dnia 9 marca 2018 r., przedłużono termin naboru zgłoszeń. Deklaracje wraz z pozostałymi dokumentami można składać do 16 marca 2018 r.

_________________________________

Uwaga!

W dniu 19 lutego 2018 r. w godzinach od 9:00 do 16:30 w Urzędzie Gminy Brenna (naprzeciwko biura podawczego) będzie czynny punkt konsultacyjny. W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących wypełniania danych w dokumentach będzie można skorzystać z pomocy.

__________________________

Gmina Brenna rozpoczyna nabór zgłoszeń mieszkańców, którzy chcieliby uczestniczyć w projekcie budowy instalacji fotowoltaicznych na własnych posesjach. W tym celu Gmina zamierza opracować i złożyć wniosek aplikacyjny o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV: Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna Działanie 4.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie 4.1.3 Odnawialne źródła energii – konkurs. Z ramienia Gminy Brenna dokumentację do złożenia wniosku przygotowuje firma Energia Optimum Sp. z o. o.

Wszelkie szczegóły związane z warunkami uczestnictwa w projekcie zawarte są w Regulaminie oraz dokumentach stanowiących załączniki do regulaminu.

Osoby chcące wziąć udział w projekcie prosimy o uważne przeczytanie wszystkich dokumentów, określenie czy posesja spełnia warunki uczestnictwa w projekcie.

Aby uczestniczyć w projekcie należy złożyć wypełnione i podpisane następujące dokumenty:

 • wypełnioną deklarację udziału w projekcie,
 • ankietę danych Potencjalnego Uczestnika (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu),
 • wypełnioną umowę użyczenia (Załącznik nr 4 do Regulaminu), podpisaną przez wszystkich współwłaścicieli (w dwóch egzemplarzach).

Podpisane dokumenty można złożyć w terminie do 19.02.2018 roku osobiście w Urzędzie Gminy Brenna lub wysłać przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna (decyduje data wpływu).

W razie powstania pytań lub wątpliwości dotyczących możliwości udziału w projekcie, czy wypełniania danych w dokumentach prosimy o kontakt telefoniczny pod numer 667 502 133 lub mailowy: fotowoltaika.brenna@eopt.pl.

 

Uwaga: Osoby prowadzące działalność gospodarczą bądź rolniczą mogą przystąpić do udziału w projekcie pod warunkiem, że w miejscu ich zamieszkania jest ona wyłącznie zarejestrowana (bez wykorzystywania składników nieruchomości) i energia uzyskana z instalacji OZE zamontowanych w ramach projektu nie będzie wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, działalności gospodarczej oraz agroturystyki.

______________________________________