Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Głosowanie korespondencyjne

W wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. (2 tura) każdy wyborca może głosować korespondencyjnie, w tym także wyborca, który w dniu głosowania podlega obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych.

Głosować korespondencyjnie można również za granicą.
Głosowania za granicą nie przeprowadza się w państwach, na terytorium których nie ma możliwości organizacyjnych, technicznych lub prawnych do przeprowadzenia wyborów w takiej formie.

Zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju wyborca zgłasza komisarzowi wyborczemu za pośrednictwem urzędu gminy, w której jest wpisany do spisu wyborców, do 30 czerwca 2020 r., a wyborca podlegający w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych – do 5 dnia przed dniem wyborów (tj. do 7 lipca 2020 r.).

Wyborca, który rozpoczął podleganie obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych po ww. terminach, może zgłosić zamiar głosowania korespondencyjnego do 2 dnia przed dniem wyborów (tj. do 10 lipca 2020 r.).

Sposób złożenia wniosku:

 • osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Brenna (wniosek poniżej)
 • elektronicznej za pośrednictwem usługi on-line na portalu www.gov.pl (wymagany profil zaufany ePUAP).

W przypadku głosowania korespondencyjnego w kraju zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej na platformie e-PUAP. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • nazwisko i imię (imiona),
 • imię ojca,
 • datę urodzenia,
 • numer ewidencyjny PESEL wyborcy,
 • numer telefonu lub adres poczty elektronicznej,
 • adres, na który ma być wysłany pakiet wyborczy lub deklarację osobistego odbioru pakietu wyborczego.

UWAGA!
Zgłoszenie zamiaru głosowania korespondencyjnego zarówno w kraju jak i za granicą z 1-szej tury dotyczy również ponownego głosowania (tzw. II tury wyborów). Oznacza to, że wyborcy, którzy zgłosili zamaira głosowania w pierwszym terminie, otrzymają pakiet wyborczy, który zostanie wysłany na adres wskazany w zgłoszeniu zamiaru głosowania korespondencyjnego dokonanym przed pierwszym głosowaniem.

Głosować korespondencyjne nie mogą wyborcy:

 • umieszczeni w spisach wyborców w odrębnych obwodach głosowania utworzonych w zakładach leczniczych, domach pomocy społecznej, domach studenckich oraz zespołach domów studenckich, zakładach karnych, aresztach śledczych oraz w oddziałach zewnętrznych takiego zakładu i aresztu;
 • umieszczeni w spisach wyborców w obwodach głosowania utworzonych na polskich statkach morskich;
 • niepełnosprawni, którzy udzielili pełnomocnictwa do głosowania;
 • którzy otrzymali zaświadczenie o prawie do głosowania w wybranym przez siebie obwodzie.

Załączniki: