Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Informacje o projekcie

30.11.2022 r. została podpisana z Województwem Śląskim umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa 14. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT – EU, Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT – EU.

Beneficjentem Projektu jest Gmina Brenna. Wysokość przyznanego dofinasowania wynosi 4.834.565,93 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu, tj. kwoty 5.687.724,62 zł. Natomiast całkowita wartość projektu wynosi: 6.266.439,30 zł.

Projekt jest skierowany dla 227 Uczestników - gospodarstw domowych zainteresowanych montażem instalacji fotowoltaicznych. Termin dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych planowany jest od kwietnia do września 2023 roku, natomiast zakończenie realizacji projektu przypada na 31.10.2023 roku.

Celem projektu jest wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na obszarze gminy Brenna.

Celami pośrednimi są zaspokojenie części zapotrzebowania na energię elektryczną w sektorze mieszkaniowym z lokalnie wytwarzanej energii z OZE oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza poprzez wykorzystanie energii z OZE do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Realizacja inwestycji przyniesie korzyści w zakresie ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami działalności związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej oraz zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

Więcej informacji dostępnych jest w zakładce Aktualności projektowe i Dokumenty do pobrania.

Załączniki: