Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Konsultacje Programu współpracy na 2020

30 Oct 2019   15:10

Na podstawie § 1 ust. 3 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 30 października 2019 r. do 14 listopada 2019 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy  Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok. Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów oraz form współpracy finansowej i pozafinansowej w zakresie realizacji zadań publicznych w 2020 roku. Przedmiotem konsultacji jest uzgodnienie założeń zawartych w projekcie "Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.”

Uwagi dotyczące projektu uchwały należy składać do dnia 14 listopada 2019 r. w formie pisemnej drogą pocztową na adres Urzędu Gminy, 43-438 Brenna, ul. Wyzwolenia 77 (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), pocztą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl lub osobiście w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej.

Załączniki: