Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Konsultacje Programu współpracy na 2021

29 Oct 2020   14:28

Na podstawie § 1 ust. 3, 4 oraz ust. 5 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 29 października 2020 r. do 13 listopada 2020 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy  gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok".

Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów oraz form współpracy finansowej i pozafinansowej w zakresie realizacji zadań publicznych w 2021 roku.

Przedmiotem konsultacji jest uzgodnienie założeń zawartych w projekcie „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok.”

Projekt uchwały umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.

Uwagi dotyczące projektu uchwały należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 listopada 2020 r. w formie pisemnej drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna, (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), pocztą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl lub osobiście w  Urzędzie Gminy w Brennej.

Załączniki: