Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Konsultacje Programu współpracy na 2024 r.

23 Oct 2023   11:37

Na podstawie § 1 ust. 3, 4 oraz ust. 5 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 23 października 2023 r. do 6 listopada 2023 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów oraz form współpracy finansowej i poza finansowej w zakresie realizacji zadań publicznych w 2024 roku.

Przedmiotem konsultacji jest uzgodnienie założeń zawartych w projekcie Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Projekt uchwały umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.

Opinie dotyczące projektu uchwały należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 listopada 2023 r. poprzez przesłanie formularza opinii do projektu Programu współpracy pocztą elektroniczną, na adres: poczta@brenna.org.pl lub osobiście w  Urzędzie Gminy w Brennej.

Załączniki: