Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Konsultacje projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

01 Mar 2023   12:44

Ogłoszenie o konsultacjach

Na podstawie § 1 ust. 3, 4 oraz ust. 5 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Brenna ogłasza przeprowadzenie w dniach od 1 marca 2023 r. do 15 marca 2023 r. konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany załącznika nr 1 do uchwały nr XLVI/364/22 Rady Gminy Brenna z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

Celem konsultacji jest wypracowanie priorytetów oraz form współpracy finansowej i poza finansowej w zakresie realizacji zadań publicznych w 2023 roku.

Przedmiotem konsultacji jest uzgodnienie zmian w Programie współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok.

Projekt uchwały umieszczony został na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.

Opinie dotyczące projektu uchwały należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 maca 2023 r. w formie pisemnej drogą pocztową na adres Urzędu Gminy Brenna, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna (decyduje data wpływu do Urzędu Gminy), pocztą elektroniczną na adres: poczta@brenna.org.pl lub osobiście w Urzędzie Gminy w Brennej.

Załączniki: