Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Konsultacje społeczne

Gmina Brenna zaopatrywana jest w wodę do spożycia przez 4 wodociągi publiczne, z czego trzy z nich oparte są o ujęcia z wód powierzchniowych tj.: Brenna Hołcyna (ujęcie na Potoku Hołcyna), Brenna Chrobaczy (ujęcie na Potoku Chrobaczy), Brenna Jatny (ujęcie na Potoku Jatny) i jeden oparty o ujęcie z wód podziemnych - Pogórze (ujęcie zlokalizowane jest poza obszarem Gminy). Jednak głównym źródłem wody pitnej na obszarze gminy są prywatne studnie kopane, do których często przenikają zanieczyszczenia.

Dlatego też jednym z kluczowych problemów rozwojowych gminy jest niedostateczne zaopatrzenie mieszkańców w wodę pitną, spełniającą normy polskie i europejskie.

Dodatkowymi kwestiami problemowymi, z których wynika konieczność realizacji inwestycji w obszarze zaopatrzenia w wodę są:

- stale rosnąca liczba ludności, rozwój budownictwa jednorodzinnego i letniskowego, co wywołuje rosnący popyt na wodę pitną;

- rozdrobniony system zaopatrzenia w wodę (kilku dostawców wody);

- zakłócenie bilansu wodnego ekosystemu na terenie Gminy Brenna. Sezonowo dochodzi do wyschnięć lokalnych ujęć wody oraz znacznego obniżenia poziomu wody w potokach i rzekach.

Dlatego też Gmina podjęła działania zmierzające do przygotowania inwestycji z zakresu gospodarki wodnej, dla której planuje się pozyskać dofinasowanie ze środków Unii Europejskiej. Dla przedmiotowego projektu prowadzono już od 2014r., a także w latach 2015 i 2016, podczas corocznych spotkań Wójta z Mieszkańcami, konsultacje społeczne dotyczące jego zakresu oraz przygotowanej dokumentacji technicznej.

W trakcie spotkań konsultacyjno-informacyjnych przedstawiciele Rady Gminy Brenna z okręgów wyborczych obejmujących Brenną i Górki Wielkie oraz zainteresowani Mieszkańcy, wspólnie z Wójtem Gminy Brenna oraz pracownikami Urzędu Gminy omawiali:

  • politykę wodociągową na terenie gminy,
  • potrzeby w zakresie zaopatrzenia w wodę z planowanej do rozbudowy sieci wodociągowej,
  • uwagi oraz zastrzeżenia dotyczące aktualnej jakości wody pitnej oraz brak dostępu do wody spełniającej podstawowe normy jakościowe,
  • harmonogram czasowy w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej na terenie gminy, który ma swoje odzwierciedlenie w przygotowywanym corocznie projekcie budżetu gminy,
  • niewystarczający zakresu rozbudowy sieci wodociągowej w Gminie Brenna i konieczność dalszego planowania inwestycji w tym zakresie.

Ze spotkań z Mieszkańcami sporządzona została Notatka, która jest dostępna pod poniższym linkiem.

W oparciu o zgłaszane problemy oraz przyjęte założenia dotyczące polityki wodociągowej na terenie gminy, a także wymogi określone w konkursie ogłoszonym przez Urząd Marszałkowi Województwa Śląskiego, ustalono ostateczny zakres projektu pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie Gminy Brenna.

Wniosek o dofinasowanie realizacji projektu został złożony w październiku 2016r., nabór nr RPSL.05.01.02-IZ.01-24-070/16, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Planowany termin rozstrzygnięcia konkursu to luty 2017r, a okres rzeczowego wdrożenia przedsięwzięcia przepada na lata 2017-2019. Całkowitą wartość projektu oszacowano na kwotę 11.583.486,46 zł.

W ramach projektu zaplanowano rozbudowę wodociągu na terenie Górek Wielkich i w Brennej. W Górkach obszar zaplanowanej inwestycji obejmuje ulice Pod Zebrzydkę, L. Żagana, L. Skrzypka, Przełom, Zagłoby, Kmicica, Rocha, Działową, Jasną, Długą, Radosną, Pogodną, Szczęśliwą, część ul. Olszyna oraz ul. Topolową. Projekt budowlany sieci wodociągowej przewiduje również budowę hydroforni wraz ze zbiornikiem  wody  50 m3 przy  ul.  Olszyna  i  hydroforni  wraz  ze  zbiornikiem  wody  100m3 przy  ul. Przełom. Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PE HD 100 SDR11 o średnicach
ø 40÷140  mm to 15,63 km.  W  ramach  zadania  przewiduje  się  podłączenie 277 budynków. W lutym 2016 r. Gmina Brenna uzyskała ostateczną (prawomocną) decyzję o pozwoleniu na budowę dla ww. odcinka sieci wodociągowej.

Natomiast w Brennej planowana inwestycja polega na zabezpieczeniu sieci wodociągowej na ul. Trowniki, Klonowej, Kasztanowej, Lipowej i Dębowej. Zaprojektowano wodociąg łączący sieć z ujęcia w Hołcynie z siecią na osiedlu na Leśnicy wraz z budową hydroforni  i  zbiornikiem  wody 20m3. Łączna długość projektowanej sieci wodociągowej z rur PE HD 100 SDR11 o średnicach ø 40÷110 mm to 3,87 km. Przewiduje się wykonanie przyłączy do 28 budynków. W październiku 2015 r. Gmina Brenna uzyskała ostateczną (prawomocną) decyzję o pozwoleniu na budowę ww. odcinka sieci wodociągowej.

W ramach projektu do sieci podłączonych zostanie 305 gospodarstw domowych, dzięki czemu stopień zwodociągowania w Gminie wyniesie 35,74%.

Obszar projektu to tereny o zabudowie mieszkaniowej z pobytem sezonowym, odznaczające się rozwojem budownictwa jednorodzinnego i turystycznego. W okresie letnim istotnie zwiększa się liczba ludności i znacznie wzrasta zapotrzebowanie na wodę pitną. Sytuację pogarsza występowanie suszy hydrologicznej prowadzącej do stałych niedoborów wody.

Realizacja inwestycja pozwoli na:

- zapewnienie większej liczbie mieszkańców i turystów dostępu do wody pitnej spełniającej normy polskie i europejskie,

- poprawę warunków i jakości życia mieszkańców,

- podniesienie poziomu zaspokajania potrzeb socjalno – bytowych mieszkańców gminy.