Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Dystrybucja paliwa stałego dla gospodarstw domowych

14 Nov 2022   13:42

Szanowni Mieszkańcy,

Informujemy, że Gmina Brenna przystąpiła do zakupu węgla w ramach ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego przez gospodarstwa domowe. Dystrybucję węgla prowadzić będziemy za pośrednictwem dwóch składów węglowych położonych w Brennej i Górkach Wielkich; obecnie jesteśmy na etapie rozeznania cen rynkowych, aby wynegocjować dla Was najkorzystniejszą cenę.

Osoby zainteresowane zakupem węgla na preferencyjnych warunkach informujemy, iż zgodnie z  Ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych maksymalna cena węgla może wynieść 2000 zł brutto za tonę i nie zawiera kosztu transportu ze składu do Mieszkańca.

Uprawnionymi do zakupu węgla po preferencyjnej cenie będą gospodarstwa domowe, którym przysługuje dodatek węglowy (otrzymały dodatek bądź go otrzymają).

Łączny limit zakupu węgla będzie wynosił 3 tony na jedno gospodarstwo domowe: w ramach tego limitu można będzie kupić maksymalnie: 1,5 tony w okresie do 31.12.2022 roku oraz kolejne 1,5 tony w okresie od 01.01.2023 roku do 30.04.2023 roku.

Obecnie Gmina Brenna, zgodnie z obowiązującymi procedurami, dokonała rejestracji na portalu rządowym cieplo.gov.pl. Po aktywacji do gminy zwrócił się podmiot dystrybuujący węgiel wskazany przez Ministerstwo Aktywów Państwowych w celu zawarcia z gminą umowy – PGG S.A. 

Po jej zawarciu możliwa będzie sprzedaż węgla przez gminę poprzez skład węglowy, z którym gmina zawierać będzie kolejną umowę na dystrybucję węgla dla naszych mieszkańców.

O kolejnych krokach będziemy Państwa informować na bieżąco za pośrednictwem strony internetowej gminy i mediów społecznościowych.

Wzór wniosku dostępny jest poniżej oraz  na biurze podawczym Urzędu Gminy Brenna.

Wnioski po ich wypełnieniu można już składać na Biurze Podawczym Urzędu gminy Brenna, w godzinach pracy urzędu lub przesłać za pośrednictwem platformy e-PUAP.

Z uwagi na krótki termin ewentualnej realizacji dostaw (do 31.12.2022 r.) prosimy o niezwłoczne składanie wniosków.

Jednocześnie przypominamy, iż zgodnie z zapisem art. 8.ust.1 Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych do dokonania zakupu jest uprawniona osoba fizyczna w gospodarstwie domowym , która spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego ,o którym mowa w art 2 ust 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 o dodatku węglowym (Dz.U. poz 1692 i 1967); oraz złoży oświadczenie, że wnioskodawca ani żaden członek jego gospodarstwa domowego na rzecz którego jest dokonywany zakup preferencyjny, nie nabyli paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości takiej jak określona w przepisach wydanych na podstawie art 8 ust 2 ustawy , o czym stanowi zapis art 10 ust 1 ustawy o preferencyjnym zakupie paliwa stałego (oświadczenie składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń wynikającej z art 233 §6 Kodeksu karnego).

PROCEDURA ZAKUPU WĘGLA
1.    Mieszkaniec zainteresowany zakupem węgla na preferencyjnych warunkach składa wypełniony wniosek na Biurze Podawczym Urzędu lub poprzez platformę e-PUAP. Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej Gminy lub na Biurze Podawczym Urzędu.
2.    Pracownicy Urzędu Gminy weryfikują wniosek pod kątem spełnienia przez mieszkańca kryteriów dopuszczających do zakupu węgla na preferencyjnych warunkach.
3.    Mieszkaniec otrzymuje informację o zakwalifikowaniu bądź odrzuceniu wniosku, a w przypadku zakwalifikowania fakturę zobowiązującą do dokonania zapłaty za węgiel w terminie 7 dni od daty wystawienia (preferowany odbiór faktury za pośrednictwem poczty e-mail).
4.    Brak uregulowania należności we wskazanym terminie traktowane jest jako oświadczenie wnioskodawcy o rezygnacji z zakupu paliwa stałego.
5.    Po weryfikacji płatności wniosek zostaje przekazany do wybranego składu węgla współpracującego z gminą.
6.    Mieszkaniec otrzymuje ze składu węgla informację o terminie odbioru węgla.
7.    Mieszkaniec dokonuje odbioru węgla (1,5 t) we wskazanym terminie, korzystając z transportu własnego lub transportu oferowanego odpłatnie przez skład węgla współpracujący z gminą.

Przypominamy, aby wnioski  o preferencyjny zakup paliwa stałego dla gospodarstw domowych składać niezwłocznie - to ilości z nich wynikające będą wskazywane w umowie zawieranej pomiędzy Gminą Brenna a PGG S.A. i taką też ilość węgla w pierwszym rzucie zapewni gminie przedsiębiorca górniczy.

Aktualizacja

Informujemy, iż cena węgla (niezależnie od jego rodzaju) wynosi 1.850,00 zł brutto/tonę.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Aktywów Państwowych zdnia 1 grudnia 2022 r. zmieniajacego rozporządzenie w sprawie ilości paliwa stałego dostępnej dla jednego gospodarstwa domowego w ramach zakupu preferencyjnego (Dz. U. z 2022 r., poz. 2493) informujemy, iż w przypadku gdy do dnia 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1500 kg, to ilość paliwa stałego niezakupionego w kolejnym okresie (od 1.01.2023 do 30.04.2023 r.) zostaje powiększona o różnicę z pierwszego okresu (do 31.12.2022 r.). Czyli w przypadku zakupu paliwa stałego w ilości np. 1 tony do 31.12.2022 r., w kolejnym okresie od 1.01.2023 do 30.04.2023 r. przysługuje wnioskodawcy zakup 2 ton paliwa stałego.