Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

ogłoszenie o sprzedaży drewna opałowego i wielkowymiarowego

13 Jun 2024   10:53

OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY DREWNA

 

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że posiada na sprzedaż drewno opałowe i wielkowymiarowe z gatunku jesion, brzoza, jawor w ilości 2,44 m3.

Z drewnem oferent może zapoznać się na działce 644/67 położonej w Górkach Małych.

Oferta dotyczy sprzedaży drewna opałowego w łącznej ilości 2,44 m3.

Nie przyjmuje się ofert częściowych.

Odbiór i transport drewna we własnym zakresie, z zastrzeżeniem, że termin odbioru nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia dokonania zakupu.

Cena minimalna – 188,98 zł netto za 1 m3  (+ podatek VAT 23%).

 

Kryterium wyboru oferty – najwyższa oferowana cena. W przypadku złożenia równoważnych ofert decyduje termin wpłynięcia do Urzędu Gminy.

 

Miejsce i termin składania ofert.

Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej ul. Wyzwolenia 77. Termin składania ofert upływa dnia 20 czerwca 2024 r. o godz. 14:00 (liczy się data wpływu do UG Brenna). Oferta winna być złożona w zaklejonej kopercie z napisem „Zakup drewna opałowego i wielkowymiarowego”

Miejsce i termin otwarcia ofert.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 czerwca 2024 r. o godz. 9.00 w budynku Urzędu Gminy Brenna,  pokój nr 27. O wyborze oferty oferent zostanie poinformowany telefonicznie.

Oferta pisemna powinna zawierać:

  • Imię i nazwisko lub nazwę (firmy, instytucji) i siedzibę oferenta,
  • Oferowaną cenę i warunki jej zapłaty za 1 m3, z zastrzeżeniem, że termin płatności nie może być dłuższy niż 7 dni od dnia dokonania zakupu.
  • Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem przedmiotu oferty sprzedaży i nie wnosi zastrzeżeń do ewentualnych wad ukrytych.
  • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnychdo realizacji procesu sprzedaży drewna.

 

Informacje dodatkowe.

  1. Sprzedający zastrzega sobie prawo odstąpienia od sprzedaży bez wybrania którejkolwiek z ofert oraz bez podania przyczyny.
  2. Uprawniony do kontaktu z oferentami w zakresie sprzedaży drewna jest:

Inga Madzia, tel. (033) 8536222, wew. 230, e-mail: i.madzia@brenna.org.pl

  1. Nabywca otrzyma fakturę VAT.
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym ogłoszeniu mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

Załączniki: