Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Oświadczenie Wójta Gminy Brenna

28 Mar 2024   09:30

W związku z nieprawdziwymi informacjami przedstawianymi w mediach oraz na stronie internetowej: https://www.ratujemyzwierzaki.pl w artykule pod tytułem: „Chore, niedożywione, zaniedbane. Walczymy o życie 7 koni. Interwencja pod Cieszynem”, a stwierdzające m.in., że Gmina nie zajmuje się problemem niewłaściwie traktowanych zwierząt, cytuję:

-„Gmina nie chce widzieć cierpienia zwierząt, więc lekarz weterynarii ma związane ręce”

-„Ile dowodów potrzebują urzędnicy gminy, aby podjąć jakiekolwiek działania w tej sprawie , tego nikt nie wie… W końcu w całej swojej bezradności Powiatowy dzwoni do nas i prosi o pomoc”

-czy też, że Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt -Viva ! czeka „walka z gminą o odbiór administracyjny (zwierząt)”;

wyjaśniamy stan prawny i faktyczny opisanej sytuacji oraz udział służb gminnych w przedmiotowej sprawie.

Na wstępie zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.) organy administracji publicznej działają na podstawie przepisów prawa (zasada praworządności).

Kwestie poruszone we wspomnianym artykule reguluje natomiast ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1580 ze zm.), dalej u.o.z. Zgodnie z art. 34a ust. 1 Inspekcja Weterynaryjna sprawuje nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt, natomiast ust. 3 tego przepisu stanowi, że organizacje społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, mogą współdziałać z Inspekcją Weterynaryjną w sprawowaniu nadzoru, o którym mowa w ust. 1.

Rozwiązanie polegające na czasowym odebraniu zwierzęcia jest przedmiotem regulacji art. 7 u.o.z. Zastosowanie tego rodzaju środka w stosunku do właściciela zwierzęcia lub jego opiekuna (czyli osoby sprawującej nadzór nad zwierzęciem lub posługującej się nim) jest dopuszczalne w razie traktowania zwierzęcia w sposób określony w art. 6 ust. 2 u.o.z., czyli przez zadawanie mu lub świadome dopuszczanie do zadawania bólu lub cierpień, które to zachowania ustawodawca nazywa znęcaniem się nad zwierzętami.

Wedle ustawy o ochronie zwierząt gmina nie jest uprawiona do nadzorowania dobrostanu utrzymywanych zwierząt, a zarzut „Gmina nie chce widzieć cierpienia zwierząt, więc lekarz weterynarii ma związane ręce” jest nieprawdziwy. Zgodnie z w/w ustawą lekarz weterynarii jest zobowiązany przesłać informację o stwierdzeniu znęcania się nad zwierzętami i o konieczności czasowego odebrania zwierząt do urzędu gminy w celu wydania decyzji w tym zakresie. Niezależnie od powyższego, istnieje także możliwość natychmiastowego odebrania zwierząt (bez udziału urzędu gminy) w przypadkach niecierpiących zwłoki, gdy dalsze pozostawanie zwierzęcia u dotychczasowego właściciela lub opiekuna zagraża jego życiu lub zdrowiu (art.7 ust.3 w/w ustawy).  Natychmiastowego odbioru zwierząt może dokonać jedynie policjant, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt. W wyniku przeprowadzenia takiej interwencji i odebrania zwierząt instytucja jest zobowiązana zawiadomić niezwłocznie wójta, celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierząt. Decyzja ma charakter następczy i jest wydawana po odbiorze zwierząt przez ustawowo uprawniony podmiot, tj. policja, strażnik gminny lub upoważniony przedstawiciel organizacji.

Informację o stanie zwierząt w stadninie w Górkach Wielkich Urząd Gminy Brenna otrzymał w dniu 18 marca 2024 r. pismem Powiatowego Lekarza Weterynarii w Cieszynie (dalej PLW) wraz z dokumentacją zdjęciową i weterynaryjną. Jednocześnie poinformowano Wójta Gminy Brenna o zawiadomieniu Powiatowej Komendy Policji w Cieszynie o podejrzeniu przestępstwa oraz o konieczności czasowego odebrania zwierząt.

Przedmiotowa informacja zgodnie z art. 7 ust. 1a u.o.z., stanowi podstawę wszczęcia postępowania mającego na celu odebranie zwierząt.

1. Zwierzę traktowane w sposób określony w art. 6 ust. 2 może być czasowo odebrane właścicielowi lub opiekunowi na podstawie decyzji wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu zwierzęcia i przekazane:

  1. schronisku dla zwierząt, jeżeli jest to zwierzę domowe lub laboratoryjne, lub
  2. gospodarstwu rolnemu wskazanemu przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta), jeżeli jest to zwierzę gospodarskie, lub
  3. ogrodowi zoologicznemu, schronisku dla zwierząt, azylowi dla zwierząt lub Centralnemu Azylowi dla Zwierząt, o którym mowa w ustawie z dnia 4 listopada 2022 r. o Centralnym Azylu dla Zwierząt (Dz.U. poz. 2375), jeżeli jest to zwierzę wykorzystywane do celów rozrywkowych, widowiskowych, filmowych, sportowych lub utrzymywane w ogrodach zoologicznych.

1a. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podejmowana jest z urzędu po uzyskaniu informacji od Policji, straży gminnej, lekarza weterynarii lub upoważnionego przedstawiciela organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt.

W związku z powyższym, następnego dnia tj. 19 marca br. Wójt Gminy Brenna wszczął z urzędu postepowanie administracyjne w sprawie czasowego odebrania koni, o czym zawiadomiono właściciela zwierząt, występując jednocześnie do gospodarstwa rolnego, wskazanego w Programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Brenna na 2024 rok (§ 6 ust. 1 załącznika do uchwały nr LXI/496/24 Rady Gminy Brenna z dnia 26 lutego 2024 r.), o wyrażenie zgody (w przypadku takiej konieczności) na umieszczenie w gospodarstwie 7 koni z Górek Wielkich, zgodnie z art. 7 ust. 1b u.o.z.

W dniu 20 marca br., po analizie dokumentów przedstawionych przez PLW w Cieszynie, postanowieniem Wójta Gminy Brenna dopuszczono dowód w sprawie w postaci informacji PLW
w Cieszynie wraz z załączoną dokumentacją oraz zawiadomiono właściciela o możliwości zapoznania się z aktami sprawy przed wydaniem decyzji, z którego to prawa pełnomocnik strony skorzystał w dniu 25 marca br.

W wyniku odmowy przedstawionej na piśmie w dniu 21 marca br. przyjęcia 7 koni do gospodarstwa na terenie naszej Gminy ze względu na brak możliwości technicznych i organizacyjnych (zbyt dużej ilości zwierząt i braku miejsca), w dniu 22 marca br. Urząd Gminy poinformował o tym fakcie telefonicznie PLW oraz Policję, jednocześnie wskazując konieczność zastosowania art. 7 ust. 1c, który stanowi: „W przypadku braku zgody, o której mowa w ust. 1b, lub wystąpienia innych okoliczności uniemożliwiających przekazanie zwierzęcia podmiotom, o których mowa w ust. 1, zwierzę może zostać nieodpłatnie przekazane innej osobie prawnej lub jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej albo osobie fizycznej, która zapewni mu właściwą opiekę”. Uzyskano jednocześnie informację, że Policja oraz przedstawiciele organizacji społecznej, której statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, planują w dniu 25 marca odebranie zwierząt w trybie interwencji (art. 7 ust. 3). Odbiór zwierząt w tym trybie następuje bez uprzedniego zawiadomienia i obecności przedstawicieli urzędu, który są jedynie zawiadomieni o zaistniałej sytuacji po odebraniu zwierząt.

Zgodnie z regulacjami zawartymi w ustawie o ochronie zwierząt, urząd gminy nie jest uprawniony do niezwłocznego odebrania zwierząt, a taką możliwość ustawodawca dał wyłącznie funkcjonariuszom policji i organizacjom społecznym, dlatego też odbiór zwierząt nastąpił 25 marca 2024 r. przez Fundację Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt - Viva!, o czym tut. organ został zawiadomiony mailem w dniu 27 marca 2024 r., celem podjęcia decyzji w przedmiocie odebrania zwierząt na skutek przedmiotowej interwencji.

W świetle nieprawdziwych informacji informuję, że tut. organ nie utrudniał postępowania w sprawie odbioru koni, a wszelkie działania były zgodne z literą prawa. Ponadto tut. organ współdziała z Powiatowym Lekarzem Weterynarii i Policją.

Załączniki: