Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Ważna informacja dla Uczestników projektu OZE dla mieszkańców gminy Brenna

21 Sep 2023   12:23

Informujemy, że na terenie Górek dobiegają końca prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna”, w związku z tym prowadzone są odbiory końcowe instalacji. Natomiast na terenie Brennej trwają nadal prace montażowe, obecnie wykonano około 50% instalacji, jednak dla części z nich również prowadzone są odbiory końcowe. Ostateczny termin zakończenia całości działań to 31 październik 2023 r.

W związku z powyższym informujemy i przypominamy, że:

1. Uczestnicy projektu, u których przeprowadzono odbiór końcowy instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z zapisami Regulaminu naboru i realizacji projektu, powinni ubezpieczyć wykonaną instalację fotowoltaiczną. Przed podpisaniem polisy (aneksu do posiadanej polisy, itp.) należy przekazać firmie ubezpieczającej informację, iż właścicielem instalacji fotowoltaicznej jest Gmina Brenna (REGON 072182373), a Uczestnicy czyli Państwo, jesteście osobami biorącymi w użyczenie instalację (osobami ubezpieczającymi). Jednocześnie prosimy o przekazanie kopii polisy poprzez mail na adres: k.ferfecka@brenna.org.pl lub w wersji papierowej do Urzędu Gminy Brenna (II piętro / pokój 31).

Do obowiązków Uczestnika projektu należy również utrzymanie przedmiot ubezpieczenia w należytym stanie technicznym (zgodnie z przekazaną przez Wykonawcę instrukcją użytkowania), a także przeprowadzanie okresowych kontroli instalacji w domu (np. elektrycznej) - zgodnie z przepisami prawa budowlanego art. 62. Brak wymaganych kontroli okresowych nie tylko może spowodować niewypłacenie odszkodowania z tytułu polisy ubezpieczeniowej, ale również naraża państwa na nałożenie przez organy nadzoru budowlanego (PINB) grzywien w drodze mandatu.

2. Uczestnicy projektu, którzy deklarowali realizację projektu obejmującego zabudowę urządzeń elektrycznych służących przygotowaniu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) zobowiązani są (zgodnie z Rozdziałem II ust. 8 i 9 Regulaminu) do:

  • likwidacji istniejącej instalacji przygotowania c.w.u. z kotła węglowego oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zabudową nowych urządzeń przygotowania c.w.u. we własnym zakresie;
  • w celu potwierdzenia likiwdacji i poniesienia kosztów zabudowy nowych urządzeń do przygotowania c.w.u. należy przedstawić kopie dokumentów potwierdzające poniesienie kosztów związanych z zabudową urządzeń przygotowania c.w.u. (faktura imienna / rachunek wraz z potwierdzeniem zapłaty i dokumentacją fotograficzną urządzenia – datowane po naborze od 2018 dla Uczestników poprzednich lub od stycznia 2023 r dla Uczestników nowych), które muszą zostać przekazane do dnia 30.09.2023r. do Urzędu Gminy Brenna. Powyższa zmiana urządzenia do przygotowania c.w.u. zostanie potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

3. Uczestnik projektu w momencie przystąpienia do projektu deklarował możliwość udostępnienia połączenia z Internetem dla zamontowanych instalacji, w zawiązku z powyższym najpóźniej w dniu odbioru końcowego instalacji fotowoltaicznej należy zapewnić dostęp do Internetu, w miejscu zamontowania inwertera.

4. Uczestnik projektu przystępując do udziału w projekcie zobowiązał się do:

  • wykorzystywania instalacji fotowoltaicznej oraz jej efektów wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego (energia uzyskana z instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej w ramach projektu nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, gospodarczej oraz agroturystyki);
  • właściwej eksploatacji instalacji, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi;
  • niedokonywania żadnych przeróbek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody Gminy Brenna;
  • umożliwienia przeprowadzania przeglądów serwisowych zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej;
  • oznakowania nieruchomości tablicą pamiątkową z logotypami o sfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.

5. Do dnia przejścia instalacji fotowoltaicznej na własność Uczestnika (tj. po zakończeniu okresu trwałości projektu), zobowiązany jest on do zapewnienia dostępu osobom wskazanym przez Gminę, do instalacji w celu przeprowadzania kontroli jej użytkowania. W ramach kontroli upoważnieni przedstawiciele Gminy mogą dokonać wizji w miejscu realizacji zadania oraz wykonać dokumentację zdjęciową. Uczestnik na żądanie kontrolującego jest zobowiązany umożliwić mu wejście do pomieszczeń, w których zamontowano elementy systemu instalacji fotowoltaicznej czy urządzenie elektryczne służące przygotowaniu ciepłej wody użytkowej. Kontroli mogą podlegać również inne zapisy Regulaminu i umowy o realizacji instalacji, w tym dotyczące wykorzystania wytworzonej energii elektrycznej tylko na potrzeby gospodarstwa domowego.