Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

29 Jul 2016   13:40

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, m. in. poprzez dystrybucję artykułów żywnościowych do osób najbardziej potrzebujących.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzają realizować zadanie na terenie gminy Brenna i na rzecz jej mieszkańców.

Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od 15 września 2016 r. do 31 grudnia 2016 r.  

Oferty należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 nie później niż do dnia 23 sierpnia 2016 roku do godziny 15:30.

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres podmiotu składającego ofertę oraz nazwę zadania.

O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w ogłoszeniu.

Załączniki: