Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu pomocy społecznej

22 Dec 2016   14:55

Wójt Gminy Brenna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób m. in. poprzez dystrybucję artykułów żywnościowych do osób najbardziej potrzebujących.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania w 2017 roku wynosi 3.000,00 zł. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), które prowadzą działalność statutową w dziedzinie objętej konkursem oraz zamierzają realizować zadanie na terenie gminy Brenna i na rzecz jej mieszkańców.
Zadania zgłoszone do otwartego konkursu ofert powinny być realizowane w okresie od
1 lutego 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.  

Oferty - zgodne ze wzorem zawartym w załączniku Nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300) – w formie pisemnej należy składać w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77 nie później niż do dnia 13 stycznia 2017 roku do godziny 14:30. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach. Na kopercie należy umieścić adresata, nazwę i adres podmiotu składającego ofertę oraz nazwę zadania.  
O terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy.

Szczegółowe informacje znajdują się w załączonym ogłoszeniu.

 

Załączniki: