Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna na lata 2016 - 2020

Informujemy, iż Gmina Brenna przystąpiła do opracowania Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). Jest to dokument strategiczny, opisujący kierunki działań zmierzających do osiągnięcia redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza  i poprawy jego jakości, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, zwiększenia efektywności energetycznej, czyli lepszego gospodarowania nośnikami energii, które zużywamy na co dzień i co za tym idzie zmiany naszych postaw konsumpcyjnych jako odbiorców i użytkowników energii.

Na opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gmina Brenna uzyskała dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

 

Logo z informacją o dofinansowaniu z Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

 

 

Poniżej zamieszczamy dokumenty dotyczące PGN

 

Wójt Gminy Brenna ogłasza, że w dniach od 12.05.2016 r. do 19.05.2016 r. przeprowadzony zostanie proces konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna” na lata 2016-2020.

Konsultacje prowadzone są na podstawie Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji  z mieszkańcami Gminy Brenna.

W ramach prowadzonych konsultacji mieszkańcy będą mogli kierować opinie, wnioski oraz uwagi dotyczące wyżej wymienionego projektu uchwały na adres poczty elektronicznej poczta@brenna.org.pl oraz w Biurze Podawczym Urzędu Gminy Brenna w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.05.2016 r. - decyduje data wpływu. W tytule e-maila przekazującego uwagi prosimy wpisać „Konsultacje społeczne”.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na załączonym formularzu.

 

 

P r o t o k ó ł

z przebiegu konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna” na lata 2016-2020. sporządzony w dniu 24 maja 2016 r. w Urzędzie Gminy Brenna, w Wydziale Inwestycji i Infrastruktury

U s t a l e n i a:

Konsultacje projektu uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna” na lata 2016 - 2020 z mieszkańcami Gminy Brenna, zostały przeprowadzone w dniach od 12.05.2016 r. do 19.05.2016 r. w związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Brenna Nr 59/2016 z dnia 11 maja 2016 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji.


Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem wymienionej uchwały zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna. W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii i uwag do projektu Planu (według wzoru formularza konsultacyjnego).

W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi.

Zgodnie z § 7 Uchwały nr XIX/209/12 Rady Gminy Brenna z dnia 11 października 2012 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami Gminy Brenna, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość mieszkańców w nich uczestniczących.

W związku z powyższym projekt uchwały Rady Gminy Brenna w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brenna” na lata 2016-2020 wraz z załącznikiem zostanie przedstawiony Radzie Gminy Brenna w celu podjęcia stosownej uchwały.

 

Załączniki: