Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Brenna

Zarząd Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podjął decyzję o dofinansowaniu zadania pn.: „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Brenna”. Wartość projektu wynosi 19.065,00 zł, z czego 15.252,00 zł dofinansuje WFOŚiGW w Katowicach w formie dotacji.

Stworzenie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN) pozwoli na opracowanie strategicznego dla Gminy Brenna dokumentu, którego wdrożenie zapewni efektywne zarządzanie działaniami związanymi z wykorzystywaniem energii, redukcją emisji gazów cieplarnianych oraz ze zwiększeniem udziału energii z OZE w ogólnym zużyciu energii.

Założenia rozwojowe Gminy Brenna koncentrują się wokół potencjału lokalnego środowiska naturalnego. Zachowanie zasobów przyrodniczych jest warunkiem dla poprawy jakości życia mieszkańców, a także kreowania atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej. Taki charakter gminy wskazuje, że odwiedzający ją oczekują możliwości wypoczynku w kontakcie z nieskażoną naturą Beskidów. Stąd w perspektywie wieloletniej, rozwój turystyki jest ściśle skorelowany z zachowaniem wartości środowiska naturalnego.

PGN adresowany będzie dla całej lokalnej społeczności i gospodarki, włącznie z budownictwem mieszkaniowym, usługami i handlem, produkcją, transportem publicznym i prywatnym, gospodarką odpadami, zaopatrzeniem w ciepło, energię i paliwa. Podczas prac nad jego przygotowaniem, przeprowadzone zostanie badanie odbiorców energii na terenie gminy, w tym obiektów użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych, infrastruktury drogowej, oświetlenia ulicznego i przemysłowego na terenie gminy. Dzięki wynikom badania możliwe będzie przygotowanie bilansu emisji dwutlenku węgla i emisji gazów cieplarnianych. Pozwoli to zaplanować Gminie odpowiednie działania służące ograniczeniu uciążliwej niskiej emisji, przejść na efektywne energetycznie zarządzanie, a w konsekwencji wspierać rozwój niskoemisyjnych źródeł energii i OZE, wykorzystanie technologii niskoemisyjnych, a także promować nowe wzorce konsumpcji.

Szczegółowe informacje na temat projektu dostępne w dziale Ochrona Środowiska.

Logo z informacją o dofinansowaniu z Wojewódzkiego Fudnuszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach