Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Procedura leczenia odwykowego

Procedura dotycząca leczenia odwykowego - Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Brennej

Wprowadzenie

Wszczęcie procedury dotyczącej zobowiązania do leczenia odwykowego następuje z chwilą złożenia przez wnioskodawcę wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowego osoby uzależnionej, która to posiada miejsce zamieszkania, zameldowania, lub miejsce pobytu na terenie Gminy Brenna. Wniosek może złożyć dowolna osoba lub instytucja np. GOPS, Policja, Placówka oświatowa.

Leczenie osób uzależnionych jest dobrowolne, a przymus leczenia może zostać nałożony jedynie przez Sąd Rejonowy. Sądem właściwym dla mieszkańców Gminy Brenna do rozpatrywania spraw o zobowiązanie do poddania się leczeniu w stacjonarnym lub niestacjonarnym  zakładzie lecznictwa  odwykowego jest Sąd Rejonowy w Cieszynie, III Wydział Rodzinny i Nieletnich.

Niniejszą procedurę regulują przepisy ustawy tekst jednolity z dnia 12 kwietnia 2016 r.  o wychowaniu  w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016r. poz. 487).

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na leczenie odwykowe można skierować osobę, która w związku z nadużywaniem alkoholu powoduje:
- rozkład życia rodzinnego,
- demoralizację małoletnich,
- systematyczne zakłócanie spokoju lub porządku publicznego,
- uchylanie się od pracy.

Wniosek można złożyć w biurze podawczym Urzędu Gminy w Brennej, bezpośrednio Przewodniczącemu GKRPA lub w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjnym w Górkach Małych.

Komisja po otrzymaniu wniosku o zobowiązanie do leczenia odwykowegorozpatruje wniosek, w tym celu zbiera informację na temat osoby wobec której wszczęto procedurę z policji, izby wytrzeźwień, GOPS etc. Na spotkanie z komisją może zostać zaproszony wnioskodawca lub w uzasadnionych przypadkach świadkowie.

Osobę wobec której prowadzi się postępowanie zaprasza się na posiedzenie Komisji. Zaproszenie na rozmowę motywującą wysyłane jest  zawsze listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.  Na podstawie zebranych informacji oraz rozmowy z uczestnikiem postępowania analizuje się  sytuację oraz weryfikuje wniosek.

W trakcie trwania procedury o zobowiązanie do leczenia odwykowego wnioskodawca może wycofać wniosek o leczenie jedynie w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem podjętej decyzji. Nie zatrzymuje to jednak biegu sprawy  w GKRPA, GOPS, Prokuraturze i na Policji, które podejmują działania zgodnie ze swoimi kompetencjami.

Procedura przewiduje między innymi następujące wersje wydarzeń:

Przykład 1 – osoba zaproszona na rozmowę informacyjno-motywującą zgłasza się na posiedzenie członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Komisja informuje o wpłynięciu wniosku i celu spotkania. Aby zweryfikować zebrane informację w toku prowadzonej rozmowy omawia się zebrane w sprawie dokumenty. Stwarza się możliwość szerszego spojrzenia na problem alkoholowy, obecnej sytuacji życiowej, rodzinnej, zawodowej itp. Rozmówcy przedstawia się propozycje podjęcia terapii, leczenia.

Jeżeli uczestnik postępowania podejmie decyzje o dobrowolnym podjęciu leczenia, podpisuje zobowiązanie, iż zgłosi się do wybranej przez siebie placówki celem podjęcia leczenia. Członkowie Komisji udzielają wsparcia w formie informacyjnej np.  przekazanie druków skierowania (z danymi adresowymi placówki) lub listę ww. placówek z terenu województwa, jeżeli osoba nie jest zdecydowana Komisja może zaproponować placówkę. Komisja monitoruje przebieg terapii.

Jeżeli osoba w toku rozmowy oświadcza, iż nie ma problemu z nadużywaniem alkoholu, neguje zaistniałe sytuacje a zebrane w toku postępowania informacje dowodzą podejrzenie uzależnienia od alkoholu, kieruje się osobę na badania do Biegłych Sądowych (psychologa i psychiatry) w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i określenia sposobu podjęcia leczenia.

W przypadku gdy biegli sądowi nie stwierdzili uzależnienia, komisja  umarza prowadzone postępowanie.

Przykład 2 – osoba wobec której wszczęto procedurę nie zgłasza się na zaproszenie

Zaproszenie na rozmowę w sprawie wszczętej procedury w sytuacji niezgłaszania się uczestnika postępowania, ponawia się jednocześnie informując, iż w przypadku nie stawienia się na posiedzenie Komisji, zostanie sporządzony i skierowany wniosek do SR w Cieszynie o zastosowanie obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego. Ponadto wysyła się do uczestnika postępowania dwa skierowania:
- skierowanie na badanie Biegłych Sądowych w przedmiocie uzależnienia od alkoholu, oraz
- skierowanie do poradni uzależnienia od alkoholu.

W sytuacji gdy ww. uczestnik postępowania nie zgłosił się na posiedzenie, nie wykonał wymienionych badań lub nie podjął leczenia uzależnienia sporządza się wniosek do SR.

Komisja kierujewniosek do Sądu Rejonowego o przymusowe leczenie po wyczerpaniu wszystkich wymienionych możliwości, gdy zebrane w toku postępowania informacje wskazują iż uczestnik postępowania o zobowiązanie do podjęcia leczenia jest/może być osobą uzależnioną.

Orzeczenie przez Sąd Rejonowy obowiązku poddania się leczeniu.

Sąd wszczyna postępowania na wniosek gminnej komisji rozwiązywania problemów alkoholowychlub prokuratora. Do wniosku dołącza się zebraną dokumentację wraz z opinią biegłych sądowych, jeżeli takowe zostało przeprowadzone. Jeżelinie było możliwości, badanie zarządza Sąd Rejonowy na koszt gminy właściwej miejsca zamieszkania osoby. W razie nieusprawiedliwionego niestawiennictwa na rozprawę lub uchylania się od zarządzonego poddania się badaniu przez biegłych sądowych albo obserwacjiw zakładzie leczniczym Sąd może zarządzić przymusowe doprowadzenie przez organ Policji. Orzeczenie o obowiązku poddania się leczeniu w stacjonarnym lub systemie ambulatoryjnym zapada po przeprowadzeniu rozprawy.

Sąd wzywa osobę, w stosunku co do której został orzeczony obowiązek poddania się leczeniu uzależnienia, do stawienia się dobrowolnie w oznaczonym dniu we wskazanym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu poddania się leczeniu, w wypadku uchylania się od wykonania tego obowiązku, zachodzi przymusowe doprowadzenie osoby.

Załączniki: