Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Program 500+ od 01.07.2019

„Świdczenie 500+” na nowych zasadach od 1 lipca 2019 r.

Z dniem 1 lipca obowiązują nowe zasady dotyczące świadczeń wychowawczych.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, równocześnie ze względu na objęcie programem szerszej liczby dzieci, a co za tym idzie nominalnie większej liczby zainteresowanych, odwiedzających placówkę zachęcamy do przesyłania wniosków za pomocą systemów elektronicznych.

Podstawowe informacje:

Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze (tzw. 500+) obejmie wszystkie dzieci do 18. roku życia bez względu na dochód rodziny. Prawo do świadczenia w nowym okresie zasiłkowym 2019/2021       będzie ustalone do końca 31 maja 2021 roku.

Ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz jego wypłata następują na wniosek złożony przez osobę uprawnioną. Wniosek składa się wg miejsca zamieszkania osoby ubiegającej się o świadczenia.

Wnioski o przyznanie świadczenia można składać:

od 1 lipca 2019 roku wyłącznie drogą elektroniczną

- za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej
- za pomocą portalu EMPATIA prowadzonego przez MRPiPS
- za pomocą Platformy Usług Elektronicznych – PUE ZUS
- za pomocą elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej – ePUAP

Zanim złożysz wniosek elektroniczny zapoznaj się z przysługującymi prawami w zakresie ochrony danych osobowych RODO

Zachęcamy do składania wniosków już od lipca w wersji elektronicznej

od 1 sierpnia 2019 roku drogą tradycyjną (papierową)

- osobiście w siedzibie GOPS w Brennej
- drogą pocztową na adres siedziby GOPS w Brennej

Wnioski w wersji papierowej wraz z wymaganymi dokumentami będą przyjmowane od poniedziałku do czwartku (piątek dzień wewnętrzny) w godzinach:

w sekretariacie w dni robocze w godzinach pracy jednostki (bez konsultacji z pracownikiem merytorycznym)

konsultacje merytoryczne:
poniedziałek od 8:30 do 15:30
wtorek od 7:00 do 12:00
środa od 7:00 do 12:00
czwartek od 10:30 do 14:30

Uwaga!!!

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) na pierwsze dziecko (na które obecnie nie pobiera się świadczenie) na nowych zasadach tj. od 1 lipca należy złożyć wniosek  w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 września 2019 rok (wówczas świadczenie zostanie wypłacone  z wyrównaniem od lipca 2019 roku).

Natomiast  wniosek  złożony po 30 września br., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku (bez wyrównania).

Przyznanie świadczenia wychowawczego nie wymaga wydania decyzji.

Wnioskodawca otrzymuje informację, która zostanie przekazana na wskazany we wniosku adres poczty elektronicznej - o ile został wskazany. Jeżeli adres poczty elektronicznej nie został umieszczony we wniosku, informację można odebrać osobiście w siedzibie GOPS. Nieodebranie informacji o przyznaniu świadczenia nie wstrzymuje wypłaty świadczenia.

Wniosek składa:

 • matka lub ojciec, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca;
 • opiekun faktyczny dziecka, jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego;
 • opiekun prawny dziecka;
 • dyrektor domu pomocy społecznej – właściwego ze względu na miejsce położenia tego domu pomocy społecznej.

Prawo do świadczenia przysługuje:

 • obywatelom polskim;
 • cudzoziemcom: do których stosuje się przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, jeżeli wynika to z wiążących Rzeczpospolitą Polską dwustronnych umów międzynarodowych o zabezpieczeniu społecznym, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2094 i 2399 oraz z 2019 r. poz. 577 i 622), jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, posiadającym kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”, jeżeli zamieszkują z dziećmi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, z wyłączeniem obywateli państw trzecich, którzy uzyskali zezwolenie na pracę na terytorium państwa członkowskiego na okres nieprzekraczający sześciu miesięcy, obywateli państw trzecich przyjętych w celu podjęcia studiów lub pracy sezonowej oraz obywateli państw trzecich, którzy mają prawo do wykonywania pracy na podstawie wizy, przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zgodnie z przepisami ustawy).

Świadczenie nie przysługuje, jeżeli:

 • dziecko pozostaje w związku małżeńskim;
 • dziecko zostało umieszczone w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie albo w pieczy zastępczej;
 • pełnoletnie dziecko ma ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na własne dziecko;
 • członkowi rodziny przysługuje za granicą na dziecko świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia wychowawczego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy międzynarodowe o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.

W zależności od indywidualnej sytuacji wnioskodawcy do wniosku należy dołączyć:

 • kartę pobytu i decyzję o udzieleniu cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub inny dokument uprawniający cudzoziemca do pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, który uprawnia do wykonywania pracy;
 • zaświadczenie sądu opiekuńczego lub ośrodka adopcyjnego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka;
 • prawomocne orzeczenie sądu orzekające rozwód lub separację;
 • odpis orzeczenia sądu wskazującego na pozostawanie dziecka pod opieką naprzemienną obojga rodziców sprawowaną w porównywalnych i powtarzających się okresach;
 • orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka;
 • inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego.

Uwaga!!!

W przypadku kiedy członek rodziny, w tym współmałżonek lub drugi rodzic dziecka/dzieci, przebywa poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej w państwie, w którym mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, wnioskodawca składa stosowne oświadczenia i podaje informację dot.:

 • imienia i nazwiska wraz z numerem PESEL osoby przebywającej za granicą RP, kraju przebywania członka/członków rodziny za granicą, w tym współmałżonka lub drugiego rodzica dziecka/dzieci, wraz z adresem zamieszkania poza granicami RP;
 • określenie charakteru/celu oraz okresu przebywania bądź oddelegowania ww. osoby poza granicami RP;
 • pobierania świadczeń emerytalno-rentowych poza granicami RP;
 • wskazanie nazwy i adresu pracodawcy, rodzaju umowy lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej poza granicami RP;
 • wskazanie nr ubezpieczenia lub nr identyfikacyjnego osoby przebywającej za granicą RP;
 • wskazanie organu emerytalno-rentowego lub urzędu pracy, do którego przynależy osoba przebywająca poza granicami RP.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 33 855 12 61, 33 853 64 59

Druki do pobrania:

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami zawartymi na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Terminy wypłat świadczenia wychowawczego (500+) w zależności od miesiąca złożenia wniosku

 

Świadczenie wychowawcze

Wniosek złożony w terminie

Ustalenie prawa  i wypłata

od 1 lipca do dnia 31 sierpnia 2019r.

do dnia 31 października 2019r.

od 1 września do 30 września 2019r.

do dnia 30 listopada 2019r.

od 1 października do 31 października 2019r.

do dnia 31 grudnia 2019r.

od 1 listopada do 30 listopada 2019r.

do dnia 31 stycznia 2020r.

od 1 grudnia 2019r. do 31 stycznia 2020r.

do dnia 29 lutego 2020r.