Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Projekt: Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego

loga

Głównym założeniem realizowanego od 01.07.2016r. do 28.12.2017r. projektu Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego była intensyfikacja współpracy Gmin Brenna i Bystrzyca poprzez wdrożenie wspólnych działań o charakterze sportowo-rekreacyjnym, wspólne promowanie aktywności fizycznej i idei "Sportu dla wszystkich" wśród mieszkańców gmin partnerskich oraz rozwijanie bazy sportowej obu samorządów. Całkowita wartość projektu wyniosła: 47.742,00 EUR, a dofinansowanie ze środków EFRR: 36.915,00 EUR. Oprócz Gminy Brenna oraz Gminy Bystrzyca partnerem projektu był również Ośrodek Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna.

Hlavní myšlenkou projektu Sport pro všech – Zdraví pro každého, realizovaného od 01.07.2016 do 28.12.2017 bylo posílení spolupráce prostřednictvím realizace společných sportovně-rekreačních aktivit, společná propagace  pohybových aktivit a myšlenky „Sportu pro všechny” mezi obyvateli partnerských obcí a rovněž rozšiřování sportovního zázemí obou samospráv.

Realizacja projektu pozwoliła na podniesienie poziomu wzajemnego poznania, zrozumienia i zaufania między społecznościami po obu stronach polsko-czeskiej granicy. Obszarem, który niewątpliwie sprzyja tym zamierzeniom jest właśnie sport, który buduje relacje polsko-czeskie w oparciu o pozytywne doświadczenia związane z uprawianiem różnych dyscyplin sportowych. Efektem realizowanych w projekcie działań, oprócz wykonania nowej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, która pojawiła się w Górkach Wielkich i w Bystrzycy, są przede wszystkim wspólne, polsko-czeskie imprezy sportowe, warsztaty i zawody dla młodzieży. Inwestycje realizowane na terenie obu gmin mają bowiem służyć budowaniu przestrzeni dla wspólnych działań mieszkańców, a w konsekwencji prowadzić do zacieśniania kontaktów, a także umożliwić promocję obu gmin jako otwartych dla różnorodnych działań sportowo-rekreacyjnych. W ramach projektu powstała również Partnerska Rada Sportu, co pozwoliło na stworzenie wspólnej koncepcji informowania mieszkańców o rozwijającym się zapleczu sportowym obu gmin oraz na promowanie aktywnego trybu życia.

Realizace projektu pomohla zvýšit úroveň vzájemného   poznání,  porozumění a důvěry mezi komunitami po obou stranách polsko-české hranice. Oblastí, která nepochybně podporuje tyto záměry je právě sport, který vytváří polsko-české vztahy na základě pozitivních zkušeností souvisejících se sportováním v různých sportovních disciplínách. Efektem realizovaných aktiv v projektu, kromě vybudování nové sportovně-rekreační infrastruktury, která vznikla  v Górkach Wielkich a v Bystřici, jsou především společné polsko-české sportovní akce, workshopy a soutěže pro mládež, protože investice realizované v obou obcích jsou určeny k vzniku prostoru pro společné aktivity obyvatel, a v důsledku vedou k vytvoření užších kontaktů a také umožňují propagaci obou obcí jako otevřených pro různé sportovně-rekreační aktivity. V rámci projektu vznikla rovněž Partnerská Rada pro sport, což umožnilo realizovat společnou koncepci informování obyvatel o rozvíjející se sportovní infrastruktuře obou obcí a propagovat aktivní životní styl.

Realizację głównych działań projektowych zaplanowano na lipiec – październik 2016r. Poniżej prezentujemy Harmonogram wydarzeń sportowo-integracyjnych, które prowadzono w ramach naszej współpracy.

Realizace hlavních projektových aktivit proběhla:  červenec – říjen 2016. Níže uvádíme Harmonogram sportovně-integračních událostí, které byly realizovány v rámci naší spolupráce.

informacja o realizacji projektu 2016

Kalendarium wydarzeń w projekcie / Kalendárim akcí v projektu:

1. MAJ 2016 / KVĚTEN 2016:

  • złożenie wniosku o dofinansowanie dla projektu „Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego” / podání žádosti o dofinacování projektu „Sport pro všechny – Zdraví pro každého”.

2. LIPIEC 2016 / ČERVENEC 2016:

  • przeprowadzenie przez Stowarzyszenia Rozwoju i Współpracy Regionalnej „Olza” z Cieszyna (Instytucja Zarządzająca Funduszem Mikroprojektów Euroregionu Śląsk Cieszyński - Těšínské Slezsko) oceny formalnej oraz kwalifikowalności wydatków dla projektu „Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego” / proběhlo prostřednictvím Sdružení pro rozvoj a regionální spolupráci „Olza” z Cieszyna (správce Fondu mikroprojektů  Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński) formálního hodnocení a způsobilosti výdajů pro projekt „Sport pro všechny – Zdraví pro každého”;
  • zamówienie na wykonanie ścianki wspinaczkowej w Bystrzycy / objednávka realizace lezecké stěny v Bystřici;
  • powołanie Partnerskiej Rady Sportu w ramach projektu „Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego” / zřízení Partnerské Rady pro sport v rámci projektu „Sport pro všechny – Zdraví pro každého”.

spotkanie Partnerskiej Rady Sportu

 

RADA SPORTU

3. SIERPIEŃ 2016 / SRPEN 2016:

  • rozpoczęcie prac przygotowawczych związanych z opracowaniem folderu informującego o infrastrukturze sportowej gmin partnerskich / zahájení přípravných prací souvisejících se zpracováním bulletinu informujícího o sportovní infrastruktuře partnerských obcí,

  • podpisanie umowy z wykonawcą siłowni zewnętrznej w Górkach Wielkich / podpis smlouvy s dodavatelem venkovní posilovny v Górkach Wielkich.

4. WRZESIEŃ 2016 / ZÁŘÍ 2016:

  • zatwierdzenie do dofinansowania, na posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego Funduszu Mikroprojektów Programu Interreg V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 w Euroregionie Śląsk Cieszyński – Těšínské Slezsko, projektu „Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego" / souhlas s dofinacováním, na zasedání Euroregionálního řídícího výboru Fondu mikroprojektů Programu V-A Česká republika-Polsko 2014-2020 v Euroregionu Těšínské Slezsko-Śląsk Cieszyński, projektu „Sport pro všechny – Zdraví pro každého”;

  • wykonanie siłowni zewnętrznej w Górkach Wielkich oraz ścianki wspinaczkowej w Bystrzycy / realizace venkovní posilovny v Górkach Wielkich a lezecké stěny v Bystřici;

  • organizacja imprez sportowych zaplanowanych w projekcie „Sport dla wszystkich - Zdrowie dla każdego” / organizace sportovních akcí plánovaných v rámci projektu „Sport pro všechny – Zdraví pro každého”.

GALERIA PROJEKTU / GALERIE PROJEKTU:

Załączniki: