Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Przebudowa ul. Skoczowskiej i ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich

06 Apr 2020   13:33

Wójt Gminy w Brennej informuje, że w postępowaniu przetargowym na realizację inwestycji pn. „ Przebudowa ul. Skoczowskiej i ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich ‘’ została wybrana firma:

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Radex” Spółka z o. o. z siedzibą ul. Cegielniana 25, 43-300 Bielsko Biała    

Zgodnie z przeprowadzonym postępowaniem przetargowym, w którym do zamawiającego wpłynęło 10 ofert, firma j.w. złożyła najkorzystniejszą ofertę tj. spełniła  wszystkie warunki udziału w postępowaniu oraz otrzymała największą łączną liczbę punktów wg kryteriów oceny ofert.

Koszt robót budowlanych, zgodnie ze złożoną ofertą wynosi brutto 2.435.686,50 zł.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Skoczowskiej i ulicy Stary Dwór w Górkach Wielkich wraz z przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje:

a) roboty drogowe:

- przebudowa ul. Skoczowskiej i przebudowę ul. Stary Dwór,

- przebudowa skrzyżowań na połączeniu ul. Zofii Kossak – ul.

Skoczowska,

ul. Skoczowska – ul. Stary Dwór i ul. Stary Dwór – ul. Rzemieślnicza,

- przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych,

- budowa chodnika,

- przebudowa ogrodzeń,

- wycinka kolidującej zieleni.

b) infrastruktura techniczna związana z drogą:

- budowa systemu kanalizacji deszczowej,

c) infrastruktura techniczna nie związana z drogą:

- przebudowa sieci teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej obejmująca przebudowę odcinka sieci napowietrznej NN rozdzielczo-oświetleniowej 4xAl50+2xAl25,

przebudowę odcinka sieci napowietrznej NN rozdzielczej AsXS 4x95,

przebudowę odcinków linii kablowych NN YAKY4x120 oraz YAKY4x35 i

przebudowę oświetlenia terenu firmy FABER lub

zabezpieczenie sieci gazowej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji

sanitarnej a także przebudowa sieci uzbrojenia terenu kolidującej z przedmiotową

inwestycją,

- przebudowa istniejących przepustów na rowie wzdłuż ul. Zofii Kossak,

1 ob. - pod ul. Skoczowską, 2 ob. - pod zjazdami indywidualnymi z ul.

Zofii Kossak,

- przebudowa istniejącego przepustu pod ul. Zofii Kossak odprowadzającego wodę z rowu przydrożnego do cieku Młynówka.

Roboty budowlane, planuje się zakończyć do 31 października 2020 roku.

Zamówienie realizowane jest w ramach projektu pn. „Przebudowa ul. Skoczowskiej i ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich (część drogi 633 077 S)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” , na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. 

Łączna wartość inwestycji wynosi 2 533 375,41 zł brutto (w tym koszt robór budowlanych, nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz koszt opracowania dokumentacji projektowej).