Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Przebudowa ul. Skoczowskiej i ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich

22 Jan 2021   08:45


W październiku 2020 r. dokonano odbioru końcowego robót związanych z realizacją inwestycji pn. „Przebudowa ul. Skoczowskiej i ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich”.

Inwestycja polegała na przebudowie ulicy Skoczowskiej i ulicy Stary Dwór wraz z przebudową sieci teletechnicznej i energetycznej.       

Roboty wykonywało w okresie od 21.04.2020 r. do 16.10.2020  r. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „Radex” Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku – Białej 43-300 przy ul. Cegielnianej 25.

Szczegółowy zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

a) roboty drogowe:

- przebudowa ul. Skoczowskiej i przebudowa ul. Stary Dwór,

- przebudowa skrzyżowań na połączeniu ul. Zofii Kossak – ul. Skoczowska, ul. Skoczowska – ul. Stary Dwór i ul. Stary Dwór – ul. Rzemieślnicza,

- przebudowa i budowa zjazdów publicznych i indywidualnych,

- budowa chodnika,

- przebudowa ogrodzeń,

- wycinka kolidującej zieleni.

b) infrastruktura techniczna związaną z drogą:

- budowa systemu kanalizacji deszczowej,

c) infrastruktura techniczna nie związana z drogą:

- przebudowa sieci teletechnicznej, sieci elektroenergetycznej obejmującą przebudowę odcinka sieci napowietrznej NN rozdzielczo-oświetleniowej 4xAl50+2xAl25, przebudowę odcinka sieci napowietrznej NN rozdzielczej AsXS 4x95, przebudowę odcinków linii kablowych NN YAKY4x120 oraz YAKY4x35 i przebudowę oświetlenia terenu firmy FABER, zabezpieczenie sieci gazowej, sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej, a także przebudowę sieci uzbrojenia terenu kolidującej z przedmiotową inwestycją,

- przebudowa istniejących przepustów na rowie wzdłuż ul. Zofii Kossak (jeden obiekt pod ul. Skoczowską i dwa obiekty pod zjazdami indywidualnymi z ul. Zofii Kossak),

- przebudowa istniejącego przepustu pod ul. Zofii Kossak odprowadzającego wodę z rowu przydrożnego do cieku Młynówka.

Wartość robót wyniosła:

Netto:   1.972.126,73 zł

Brutto:  2.425.715,88 zł

Zamówienie zrealizowane zostało w ramach projektu pn. „Przebudowa ul. Skoczowskiej i ul. Stary Dwór w Górkach Wielkich (część drogi 633 077 S)” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”, na operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.