Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Rejestr wyborców, spis wyborców, zaświadczenia

REJESTR WYBORCÓW

Rejestr wyborców obejmuje osoby stale zamieszkałe na obszarze gminy, którym przysługuje prawo do głosowania w wyborach lub prawo do udziału w referendum.

Wpis do stałego rejestru wyborców powoduje ujęcie w spisie wyborców i w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum w miejscu stałego zamieszkania w każdych kolejnych wyborach i referendach, przeprowadzanych na obszarze danej gminy.

Wpis do rejestru wyborców można załatwić za pośrednictwem usługi on-line na portalu www.gov.pl (wymagany profil zaufany ePUAP).

W załączniku wzór wniosku o ujęcie w stałym obwodzie głosowania (rejestr A - dla obywateli polskich, resjestr B - dla obywateli UE oraz obywatel Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północne).

SPIS WYBORCÓW

Wyborca, na jego pisemny wniosek wniesiony do urzędu gminy najpóźniej w 3 dniu przed dniem wyborów (tj. do 12 października 2023 r.), jest dopisywany do spisu wyborców w wybranym przez siebie obwodzie głosowania na obszarze gminy właściwej ze względu na miejsce jego stałego zamieszkania albo w której czasowo przebywa. Dotyczy to również Wyborcy nigdzie nie zamieszkałego, przebywającego na obszarze gminy.

Wyborca dopisany do spisu zostanie skreślony ze spisu wyborców w miejscu stałego zamieszkania. 

Wpis do spisu wyborców można załatwić za pośrednictwem usługi on-line na portalu www.gov.pl (wymagany profil zaufany ePUAP).

Wzór wniosku o zmianę miejsca głosowania znajduje się w załączniku.
 

ZAŚWIADCZENIE O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

Wyborca zmieniający miejsce pobytu przed dniem wyborów otrzymuje, na wniosek złożony do dowolnie wybranego urzędu gminy, zaświadczenie o prawie do głosowania w miejscu pobytu w dniu wyborów. Wniosek składa się na piśmie opatrzonym własnoręcznym podpisem w okresie od 44 dnia przed dniem wyborów (tj. od 1 września 2023 r.) do 3 dnia przed dniem wyborów (tj. do 12 października 2023 r.).

Odbiór zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez wójta wybranej gminy następuje przez wyborcę lub upoważnioną przez niego osobę w urzędzie gminy, do którego złożono wniosek.

Wyborca, któremu wydano zaświadczenie o prawie do głosowania, jest skreślany ze spisu wyborców, w którym został on ujęty.

Załączniki: