Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Sprawozdanie z konsultacji Programu współpracy na 2020 rok

20 Nov 2019   15:35

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.) zostały przeprowadzone w dniach od 30 października 2019 r. do 14 listopada 2019 r. Informacja o konsultacjach wraz z projektem „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” została umieszczona w dniu 30.10.2019 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna (w zakładce „aktualności” i „organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „pożytek publiczny” i „obwieszczenia i ogłoszenia”) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej. W ogłoszeniu o konsultacjach  wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii i uwag do projektu Programu. W wyznaczonym do konsultacji terminie nie zgłoszono żadnych uwag ani propozycji. Zgodnie z § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących. W związku z powyższym projekt „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok” zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały.