Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Programu współpracy na 2017 r.

16 Nov 2016   13:38

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 poz. 239 z późn. zm.) zostały przeprowadzone w dniach od 25 października 2016 r. do 9 listopada 2016 r. Informacja o konsultacjach wraz z projektem „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok” została umieszczona w dniu 25.10.2016 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna (w zakładce „aktualności” i „organizacje pozarządowe”), w Biuletynie Informacji Publicznej (w zakładce „pożytek publiczny” i „obwieszczenia i ogłoszenia”) oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej. Ponadto projekt „Programu współpracy…” został przesłany pocztą elektroniczną do działających na terenie gminy Brenna organizacji pozarządowych.

W informacji wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii i uwag do projektu Programu.

W wyznaczonym do konsultacji terminie wpłynęły do Urzędu Gminy dwa pisma wystosowane z Uczniowskiego Klubu Sportowego Brenna-Górki. Pierwsze, dotyczące przeprowadzanych konsultacji, nie zawierało uwag dotyczących bezpośrednio Programu, stanowiło natomiast informację na temat planowanych do zrealizowania w 2017 roku zadań z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (Rozdział VI pkt 2b i 2c Programu). Drugie pismo nawiązujące do przeprowadzonych konsultacji, stanowiło informację o planowanej działalności Klubu w 2017 roku zakresie sportu.

Zgodnie z § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.

W związku z powyższym projekt „Programu współpracy gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok” zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały.

Załączniki: