Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały

08 Apr 2016   14:20

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/81/15 Rady Gminy Brenna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 poz. 1118 ze zm.) zostały przeprowadzone w okresie od dnia 21 marca 2016 r. do dnia 4 kwietnia 2016 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/81/15 Rady Gminy Brenna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy  Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej.

W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz formę składania uwag do projektu uchwały.

W wyznaczonym do konsultacji terminie nie wpłynęły żadne uwagi do przedstawionego projektu uchwały.

Zgodnie z § 1 ust. 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, konsultacje uważa się za ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr VIII/81/15 Rady Gminy Brenna z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy  Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok, zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu podjęcia stosownej uchwały.