Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Wyniki konsultacji społecznych Programu współpracy

13 Nov 2023   12:47

Wyniki z przeprowadzonych konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024.

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostały przeprowadzone w dniach od 23 października do 6 listopada 2023 r.

Ogłoszenie o konsultacjach wraz z projektem uchwały w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024  zostało umieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna, na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Gminy w Brennej przy ul. Wyzwolenia 77, a także w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brenna.

W ogłoszeniu wskazano termin, miejsce oraz formę składania opinii do projektu uchwały.

W wyznaczonym do konsultacji terminie, tj. w dniu 06.11.2023 r. wpłynęła 1 opinia Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, z sugestią o poszerzenie punktu drugiego w Rozdziale 6 „Priorytetowe zadania publiczne” poprzez dodanie następujących zapisów:

„- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla rodzin w kryzysie.

- psychoedukację z profilaktyki uzależnień.

- konsultacje psychoterapeutyczne z zakresu dysfunkcji społecznych.

- podnoszenie kompetencji rodzicielskich jako profilaktyka uzależnień.”

 

Propozycje te nie zostaną uwzględnione, ze względu na fakt, iż wszystkie wyżej wymienione działania są realizowane przez gminne jednostki organizacyjne.

 

Zgodnie z § 1 ust. 6 i 8 uchwały Nr XXXIX/346/10 Rady Gminy Brenna z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie określenia sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, organizacje pozarządowe w terminie 14 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia o konsultacjach mogą zgłaszać pisemnie opinie na temat projektów aktów poddanych konsultacjom. Opinie, o których mowa nie mają charakteru wiążącego. Konsultacje są ważne bez względu na ilość podmiotów w nich uczestniczących.

W związku z powyższym projekt uchwały w sprawie Programu współpracy Gminy Brenna z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, zostanie przedstawiony Radzie Gminy w celu jej podjęcia.

Załączniki: