Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Zespół Interdyscyplinarny

Przewodniczącą Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Rozwiązywania Problemów przemocy w rodzinie jest Anna Górecka, tel. 33 853 94 56 wew. 113

Zasadniczymi celami Zespołu są:

 1. Budowanie lokalnego systemu opieki i wsparcia dla rodziny i dziecka zgodnie z zapisami Ustawy.
 2. Zsynchronizowanie i wypracowanie standardów współpracy przedstawicieli różnych grup zawodowych i społecznych pracujących i zajmujących się problematyką przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zadania Zespołu realizowane są przede wszystkim przez:

 1. Inicjowanie przedsięwzięć mających na celu zwiększanie skuteczności działań związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie, ochronie ofiar przemocy.
 2. Współdziałanie z jednostkami organizacyjnymi oraz innymi podmiotami i instytucjami przy opracowaniu i wdrażaniu procedur, standardów związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie.
 3. Wdrażanie rozwiązań systemowych w zakresie przeciwdziałanie przemocy- do realizacji przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej na terenie gminy.
 4. Monitoring, ewaluację procesów wdrażania przez jednostki, instytucje zajmujące się problemem przemocy domowej procedur wypracowanych przez Zespół.
 5. Realizację zapisów Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2011- 2020 oraz przedstawianie wniosków, opinii i rekomendacji Wójtowi Gminy Brenna.
 6. Edukację społeczności lokalnej w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej.
 7. Realizację działań promocyjnych wśród mieszkańców na temat problemu przemocy w rodzinie.
 8. Tworzenie lokalnych zintegrowanych programów i kompani profilaktycznych.
 9. Poprawę skuteczności działań osób zobowiązanych i uprawnionych do przeciwdziałania przemocy oraz monitorowanie występowania przemocy w rodzinie, jej rozmiarów i skutków społecznych oraz efektywności podejmowania działań.
 10. Pomoc osobom, rodzinom, grupom oraz środowiskom dysfunkcyjnym.

W skład Zespołu wchodzą przedstawiciele:

 1. Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brennej,
 2. Urzędu Gminy Brenna (Wydziału Zdrowia, Wydziału Edukacji, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych),
 3. Rady Gminy Brenna,
 4. Komisariatu Policji w Skoczowie,
 5. Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej w Sądzie Rejonowym w Cieszynie,
 6. Szkół terenu Gminy Brenna,
 7. Prokuratury,
 8. Organizacji pozarządowych.