Ta strona korzysta z cookies, czyli niewielkich plików zapisywanych w Twoim urządzeniu - dowiedz się więcej rozumiem

Narzedzia

Siła Natury

Aktualności projektowe

 

***************************************************

18.09.2023 r.

Informujemy, że na terenie Górek dobiegają końca prace związane z montażem instalacji fotowoltaicznych w ramach projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna”, w związku z tym prowadzone są odbiory końcowe instalacji. Natomiast na terenie Brennej trwają nadal prace montażowe, obecnie wykonano około 50% instalacji, jednak dla części z nich również prowadzone są odbiory końcowe. Ostateczny termin zakończenia całości działań to 31 październik 2023 r.

W związku z powyższym informujemy i przypominamy, że:

1. Uczestnicy, u których przeprowadzono odbiór końcowy instalacji fotowoltaicznej, zgodnie z zapisami Regulaminu naboru i realizacji projektu, powinni ubezpieczyć wykonaną instalację fotowoltaiczną. Przed podpisaniem polisy (aneksu do posiadanej polisy, itp.) należy przekazać firmie ubezpieczającej informację, iż właścicielem instalacji fotowoltaicznej jest Gmina Brenna (REGON 072182373), a Uczestnicy czyli Państwo, jesteście osobami biorącymi w użyczenie instalację (osobami ubezpieczającymi). Jednocześnie prosimy o przekazanie kopii polisy poprzez mail na adres: k.ferfecka@brenna.org.pl lub w wersji papierowej do Urzędu Gminy Brenna (II piętro / pokój 31).

Do obowiązków Uczestnika projektu należy również utrzymanie przedmiot ubezpieczenia w należytym stanie technicznym (zgodnie z przekazaną przez Wykonawcę instrukcją użytkowania), a także przeprowadzanie okresowych kontroli instalacji w domu (np. elektrycznej) - zgodnie z przepisami prawa budowlanego art. 62. Brak wymaganych kontroli okresowych nie tylko może spowodować niewypłacenie odszkodowania z tytułu polisy ubezpieczeniowej, ale również naraża państwa na nałożenie przez organy nadzoru budowlanego (PINB) grzywien w drodze mandatu.

2. Uczestnicy projektu, którzy deklarowali realizację projektu obejmującego zabudowę urządzeń elektrycznych służących przygotowaniu ciepłej wody użytkowej (c.w.u.) zobowiązani są (zgodnie z Rozdziałem II ust. 8 i 9 Regulaminu) do:

  • likwidacji istniejącej instalacji przygotowania c.w.u. z kotła węglowego oraz do pokrycia wszystkich kosztów związanych z zabudową nowych urządzeń przygotowania c.w.u. we własnym zakresie;
  • w celu potwierdzenia likiwdacji i poniesienia kosztów zabudowy nowych urządzeń do przygotowania c.w.u. należy przedstawić kopie dokumentów potwierdzające poniesienie kosztów związanych z zabudową urządzeń przygotowania c.w.u. (faktura imienna / rachunek wraz z potwierdzeniem zapłaty i dokumentacją fotograficzną urządzenia – datowane po naborze od 2018 dla Uczestników poprzednich lub od stycznia 2023 r dla Uczestników nowych), które muszą zostać przekazane do dnia 30.09.2023r. do Urzędu Gminy Brenna. Powyższa zmiana urządzenia do przygotowania c.w.u. zostanie potwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

3. Uczestnik projektu w momencie przystąpienia do projektu deklarował możliwość udostępnienia połączenia z Internetem dla zamontowanych instalacji, w zawiązku z powyższym najpóźniej w dniu odbioru końcowego instalacji fotowoltaicznej należy zapewnić dostęp do Internetu, w miejscu zamontowania inwertera.

4. Uczestnik projektu przystępując do udziału w projekcie zobowiązał się do:

  • wykorzystywania instalacji fotowoltaicznej oraz jej efektów wyłącznie na potrzeby gospodarstwa domowego (energia uzyskana z instalacji fotowoltaicznej zainstalowanej w ramach projektu nie może być wykorzystywana do prowadzenia działalności rolniczej, gospodarczej oraz agroturystyki);
  • właściwej eksploatacji instalacji, tj. zgodnej z pierwotnym przeznaczeniem i parametrami technicznymi;
  • niedokonywania żadnych przeróbek i zmian w instalacji bez wiedzy i zgody Gminy Brenna;
  • umożliwienia przeprowadzania przeglądów serwisowych zgodnie z warunkami określonymi w karcie gwarancyjnej;
  • oznakowania nieruchomości tablicą pamiątkową z logotypami o sfinansowaniu projektu ze środków Unii Europejskiej.

5. Do dnia przejścia instalacji fotowoltaicznej na własność Uczestnika (tj. po zakończeniu okresu trwałości projektu), zobowiązany jest się on do zapewnienia dostępu osobom wskazanym przez Gminę, do instalacji w celu przeprowadzania kontroli jej użytkowania. W ramach kontroli upoważnieni przedstawiciele Gminy mogą dokonać wizji w miejscu realizacji zadania oraz wykonać dokumentację zdjęciową. Uczestnik na żądanie kontrolującego jest zobowiązany umożliwić mu wejście do pomieszczeń, w których zamontowano elementy systemu instalacji fotowoltaicznej czy urządzenie elektryczne służące przygotowaniu ciepłej wody użytkowej. Kontroli mogą podlegać również inne zapisy Regulaminu i umowy o realizacji instalacji, w tym dotyczące wykorzystania wytworzonej energii elektrycznej tylko na potrzeby gospodarstwa domowego.

***************************************************

14.07.2023 r.

Informujemy, że w dniu 14.07.2023 r. została podpisana umowa z Firmą Heliosenergia.pl sp. z o.o. z Bielska-Białej na wykonanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w Brennej.

Wykonawca - Firma Heliosenergia.pl sp. z o.o. przystąpi do prac projektowych od 17 lipca 2023 r.

W związku z powyższym pracownicy Firmy Heliosenergia.pl sp. z o.o. od 17 lipca 2023 r. w godzinach od 7.00 do 20.00, będą się kontaktować telefonicznie z mieszkańcami Brennej, którzy zostali zakwalifikowani do udział w projekcie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna” w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.

Do realizacji projektu Wykonawca zaproponował moduły paneli fotowoltaicznych Sonnex SNX-D54HP-415M o wymiarach 1722 x 1134 x 30 mm oraz inwerter SOFAR 3.3K-12KTLX-G3, 1.1K-3.3KTL-G3.

Informacje na temat wykonania inwestycji można uzyskać u Wykonawcy pod numerem telefonu 579 010 161.

***************************************************

29.06.2023 r.

Informujemy, że w dniu 28.06.2023 r. została podpisana umowa z Firmą PRO-ECO sp. z o.o. z Gdyni na wykonanie, dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych w Górkach Wielkich i Małych.

Wykonawca - Firma PRO-ECO sp. z o.o., przystąpi do prac projektowych od 3 lipca 2023 r.

W związku z powyższym pracownicy Firmy PRO-ECO sp. z o.o. od 3 lipca 2023 r. w godzinach od 7.00 do 20.00, będą się kontaktować telefonicznie z mieszkańcami Górek Wielkich i Małych, którzy zostali zakwalifikowaniu do udziału w projekcie „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna”, w celu przeprowadzenia wizji lokalnej.

Do realizacji projektu Wykonawca zaproponował moduły paneli fotowoltaicznych AUSTA AU420-27V-MH o wymiarach 1722 x 1134 x 30 mm oraz inwerter SOFAR 3.3K-12KTLX-G3 oraz 1.1K-3.3KTL-G3.

Informacje na temat realizacji instalacji można uzyskać u Wykonawcy pod numerem telefonu +48 58 665 87 63.

Ponadto, informujemy, że postępowanie przetargowe dotyczące wyboru Wykonawcy instalacji fotowoltaicznych dla mieszkańców Brennej jest nadal w toku, a o jego zakończeniu i ewentualnym podpisaniu umowy z Wykonawcą poinformujemy odrębnym wpisem na stronie interenetowej.

***************************************************

13.04.2023 r.

Informujemy, że w dniu 12.04. br. został ogłoszony przetarg na dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych dla projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa 14. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT – EU, Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT – EU.

Więcej informacji można uzyskać na platformie zakupowej pod linkiem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/752944

***************************************************

 

31.03.2023 r.

Informujemy, że na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna opublikowano listy osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie.

Poniżej link do tej informacji:

https://mieszkaniec.brenna.org.pl/news/listy-uczestnikow-zakwalifikowanych-do-udzialu-w-projekcie-oze-dla-mieszkancow

Jednocześnie informujemy, że z dniem 03.04.2023 r. rozpoczynamy podpisywanie umów z mieszkańcami zakwalifikowanymi do udziału w projekcie. Termin zakończenia podpisywania umów nastąpi w dniu 12.04.2023 r.

Należy zaznaczyć, iż w dniu 07.04.2023 r. Urząd Gminy jest nieczynny. W pozostałych dniach roboczych podpisywanie umów będzie prowadzone w godzinach pracy Urzędu, w biurze nr 31 (II piętro).

***************************************************

03.02.2023 r.

Do 10.02.2023 r. został przedłużony nabór do projektu OZE dla mieszkańców Gminy Brenna czyli „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna”.

Kryterium przyjęcia do udziału w projekcie Uczestników jest kolejność zgłoszeń. Planowane ogłoszenie wyników naboru uzupełniającego: LUTY/MARZEC 2023 r.

Podpisywanie umów: do 10 dni od dnia opublikowania na stronie internetowej Urzędu Gminy Brenna:  www.brenna.org.pl, listy zakwalifikowanych Uczestników.

Zakończenie inwestycji: WRZESIEŃ 2023 r.

Więcej informacji jest dostępnych na stronie interenowej projektu lub w Urzędzie Gminy Brenna pok. 31 (II piętro), telefon 33 853 62 22 w. 231

UWAGA!

Przed złożeniem Deklaracji uczestnictwa należy zapoznać się z Regulaminem naboru i realizacji projektu wraz z załącznikami.

Komplet dokumentów zgłoszeniowych, tj. deklarację udziału w projekcie (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu), pełnomocnictwo (o ile wymagane, wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do Regulaminu), ankietę danych Uczestnika projektu wraz z fakturami o których mowa w dziale II ustęp 6 Regulaminu (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do Regulaminu), oświadczenie zgodnie z Załącznikiem nr 5 – dotyczy budynków w trakcie budowy w wersji papierowej (oryginalnie podpisanej) należy składać w terminie do 10.02.2023 r.:

  1.  w biurze podawczym (parter) Urzędu Gminy w Brennej w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godzinach pracy urzędu,
  2. przesyłką pocztową na adres Urzędu Gminy w Brennej, ul. Wyzwolenia 77, 43-438 Brenna z dopiskiem „Odnawialne źródła energii” (decyduje data wpływu do Urzędu).

Dokumenty zgłoszeniowe złożone w inny sposób niż to przewiduje Regulamin naboru i realizacji projektu lub poza powyżej określonym terminem, nie będą rozpatrywane.

Komplet dokumentów dostępny jest w zakładce "Dokumenty do pobrania".

***************************************************

16.01.2023 r.

Uwaga! Nabór uzupełniający do projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna”.

Do projektu zakwalifikowało się obecnie 58 Uczestników z naboru z 2018 r. W związku z powyższym zostaje ogłoszony nabór uzupełniający dla nowych Uczestników projektu.

Nabór uzupełniający do projektu prowadzony jest od 23.01.2023 r do 03.02.2023 r.

Kryterium przyjęcia do udziału w projekcie Uczestników nowych jest kolejność zgłoszeń. 

Nabór uzupełniający skierowany jest dla 169 Uczestników nowych, w tym dla 67 Uczestników deklarujących zmianę c.w.u. przygotowywanej  z pieców węglowych na  ogrzewanie elektryczne.

Ze względu na konieczność wykonania wspomnianej powyżej ilości instalacji zmieniających przygotowanie c.w.u z kotłów węglowych na ogrzewanie elektryczne, co zostało zaplanowane w projekcie, Beneficjent zastrzega sobie możliwość rekrutacji w pierwszej kolejności osób, które w dokumentach zgłoszeniowych zadeklarują zmianę sposobu przygotowania c.w.u. Powyższe jest związane z koniecznością osiągnięcia zaplanowanych w projekcie wskaźników dotyczących redukcji emisji pyłów PM10 i CO2 z węgla.

W przypadku zgłoszenia większej liczby Uczestników nowych z instalacją, która przygotowuje c.w.u., Beneficjent zakwalifikuje następne tego typu deklaracje jak deklaracje bez instalacji c.w.u., dobierając moc instalacji PV w oparciu o zużycie energii elektrycznej.

Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem:

https://mieszkaniec.brenna.org.pl/news/nabor-uzupelniajacy-do-projektu-oze-dla-mieszkancow-gminy-brenna

Komplet dokumentów dostępny jest w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Jednocześnie informujemy, że uruchomiony będzie w Urzędzie Gminy Brenna Punkt Konsultacyjny czynny w dni robocze od 18.01.2023 do 27.01.2023 w godzinach od 10.00 do 17.00, a w dniu 20.01.2023 r. czynny od godz.11.00 do 17.00.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru oraz do złożenia kompletnie wypełnionych dokumentów.

***************************************************

16.01.2023 r.

Informacja o wynikach naboru weryfikującego Uczestników poprzednich (z 2018 r.) jest dostępna pod poniższym linkiem:

https://mieszkaniec.brenna.org.pl/news/informacja-o-wynikach-naboru-weryfikujacego-oze-dla-mieszkancow-gminy-brenna

***************************************************

08.12.2022 r.

Uwaga!  Nabór weryfikujący do projektu pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna”.

Informujemy, że rozpoczął się nabór weryfikujący Uczestników zakwalifikowanych do projektu w 2018 r. Po zakończeniu naboru, w styczniu 2023 r. zostanie opublikowana aktualna lista Uczestników wybranych spośród osób, które przystąpiły  do projektu w 2018 r. Po jej opublikowaniu, w przypadku wycofania się Uczestników poprzednich, zostanie ogłoszony nabór uzupełniający dla nowych Uczestników.

Nabór weryfikujący Uczestników projektu z 2018 r. trwa od 08.12.2022 r do 30.12.2022 r.

Szczegółowe informacje dostępne są pod poniższym linkiem:

https://mieszkaniec.brenna.org.pl/news/nabor-weryfikujacy-do-projektu-oze-dla-mieszkancow-gminy-brenna

Komplet dokumentów dostępny jest w zakładce "Dokumenty do pobrania".

Jednocześnie informujemy, że uruchomiony będzie w Urzędzie Gminy Brenna Punkt Konsultacyjny czynny w dni robocze od 12.12.2022  do 22.12.2022 w godzinach od 10.00 do 17.00 oraz od 28.12.2022 do 29.12.2022 w godzinach od 10.00 do 17.00.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem naboru oraz do złożenia kompletnie wypełnionych dokumentów.

***************************************************

30.11.2022 r.

Dnia 30.11.2022 r. została podpisana z Województwem Śląskim umowa o dofinansowanie projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WSL 2014-2020, Oś Priorytetowa 14. Działania naprawcze w kontekście pandemii COVID-19 – REACT – EU, Działanie 14.3 Odnawialne źródła energii – REACT – EU.

Wysokość przyznanego dofinasowania wynosi 4 834 565,93 zł, co stanowi 85% kosztów kwalifikowalnych projektu.

Projekt jest skierowany dla 227 Uczestników. Termin dostawy i montażu instalacji fotowoltaicznych planowany jest od kwietnia do września 2023 roku.

Celem projektu jest wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych na obszarze gminy Brenna. Celami pośrednimi są zaspokojenie części zapotrzebowania na energię elektryczną w sektorze mieszkaniowym z lokalnie wytwarzanej energii z OZE oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza poprzez wykorzystanie energii z OZE do przygotowania ciepłej wody użytkowej. Realizacja inwestycji przyniesie korzyści w zakresie ochrony środowiska przed negatywnymi skutkami działalności związanej z wytwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej oraz zwiększenie lokalnego bezpieczeństwa energetycznego.

***************************************************

Informacje dotyczące Naboru Uczestników w 2018 r. dla projektu „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Brenna” znajdują się pod poniższym linkiem:

https://mieszkaniec.brenna.org.pl/fotowoltaika